29כ״ט
Seventhשביעי
Nitzavimנצבים
Secondשני
Thirdשלישי