Derech Hashem
Introduction הקדמה
1 א

יתרון ידיעת הדברים על מתכונת חלקיהם כפי מחלקותם וסדרי יחסיהם מידיעתם שלא בהבחנה כיתרון ראית הגן המהודר בערוגותיו ומיופה במסילותיו ובשורות מטעו מראית חורש הקנים והיער הצומח בערבוב כי אמנם ציור חלקים רבים אשר לא נודע קשרם ומדריגתם האמיתי בבנין הכל המורכב מהם אצל השכל המשתוקק לדעת אינו אלא משא כבד בלא חמדה שייגע בו ויעמול ונלאה ועיף ואין נחת כי הנה כל א׳‎ מהם שיגיע ציורו אצלו לא יניח מהעיר בו התשוקה לבא עד תכליתו וזה לא יעלה בידו כיון שנעדר ממנו תשלום ענינו שהרי חלק גדול מהדבר הוא יחסיו עם המתיחסים לו ומדריגתו במליאות וזה נעלם ממנו ונמצאת תשוקתו טורדתו מבלי שבעתה וחמדתו מכאיבתו ואין מנוחה לא כן היודע דבר על אפניו שבהיות נושאו מתגלה לעיניו בעליל כמות שהוא הלוך ילך והשכל אל אשר יפנה שם וביופי מלאכותיו יתענג וישתעשע והנה כלל מה שיצטרך לאדם שיבחן בנושאו הוא מדריגתו האמיתי׳‎ שזכרנו וזה כי הנה כשנבחין כלל הנמצאות המוחשים והמושכלים שהם כלל כל מה שמצטייר ציורו בשכלנו נמצא שאין כלם מין א׳‎ ומדריגה א׳‎ אלא מינים שונים ומדריגות מתחלפות וכפי התחלף מינם כן יתחלפו משפטיהם וחוקיהם וזה ממה שיכריחנו להבחין ביניהם בהשכלתנו למען נשיג אותם לאמתם כל אחד כפי חוקו ואמנם ראשי המדריגות והמינים א׳‎ והם מה שראוי שיבחן בנושא להכיר מאיזה מהם הוא והם הכל והחלק הכלל והפרט הסבה והמסובב הנושא והמתחבר וזה מה שנדרוש ראשונה בנושא לדעת אם הוא כל ואם הוא חלק אם הוא כלל או פרט אם הוא סבה או מסובב אם הוא נושא או מתחבר:

The advantage of knowing things within the framework of their parts - according to their divisions and the structures of their relationships - over their knowledge without distinction is like the advantage of seeing a garden beautified by its flowerbeds, enhanced by its paths and planted in specific rows, over seeing a thicket of reeds or a forest growing mixed together. For in truth, the perception of many parts about which we do not know their connections or true places in the structure of all that is constructed by them is nothing but a heavy and joyless burden to the intellect that desires to understand [it]. The intellect wearies itself with it; it toils, despairs, tires and has no pleasure; as it will not quench its desire to come to the purpose of any [part] that one has come to consider. For this will not come to him, since he is missing its complete context. As a great part of something is surely its relationships to those things that relate to it, and its place within its context - and this is lacking from him. So it comes out that his desire is his unresolvable burden; and his longing is his unassuageable pain. Not so is the one who knows something in its context. When he examines it, it is clearly revealed in his eyes as it [actually] is. He grows in his understanding of that to which he turns and he enjoys the beauty of his work and is exhilarated. And, in general, that which one needs to examine about his subject is [the knowledge of] its true place that we mentioned. And that is because when we surely examine all things - physical and conceptual, which is all that can be grasped by our intellects - it comes out that they are not all of one type or one function, but rather of different types and differing functions. And according to the difference in their types, so will their properties and axioms differ. And this is what compels us to distinguish between them with our intellects, so that we may truly understand them - each one according to its axioms. However the first [step in knowledge] of the types and functions is one. And that is to know to which one of them the subject belongs, meaning to the part or the whole, to the specific or the category, to the cause or the effect, to the subject or its associations. And this is what is required to know about a subject first: Is it the whole thing or a part, a category or a specific, is it a cause or an effect, is it the [actual] subject or an association?

2 ב

והנה כפי מדריגתו כן יבחן בו הבחנות אשר כפי טבעו מצטרכות להשלמת השכלתו וציור ענינו אם חלק הוא יבקש לדעת הכל שהוא חלק ממנו אם הוא פרט יחקור על כללו אם סבה יחקור על מסובבו אם מסובב את סבתו אם מתחבר יבקש על נושאו ויחקור כמו כן לדעת איזה מין ממיני המתחברים הוא אם קודם אם נמשך ואם מתלוה אם עצמי ואם מקרי אם בכח ואם בפועל כלן הבחנות לא ישלם ציור ענין זולתם ועל הכל יתבונן על טבע הענין לדעת אם הוא מוחלט או מוגבל ואם מוגבל הוא יחקור על גבוליו כי אולם כל ענין אמיתי ישוב כוזב אם ייוחס לנושא בלתי הגון לו או אם ילקח שלא בגבולו:

And so based on its place will be the examinations by which it is necessary to examine it, according to its nature, to fully understand its form and its function: If it is a part, he will seek to know the whole of which it is a part. If it is a specific, he will seek to analyze the category. If it is a cause, he will seek to analyze its effects; if an effect, its cause. If it is an association, he will seek [knowledge] about the subject, as well as to know what type of association it is - if precedent, if antecedent or if accompanying; if essential or contingent; and if potential or actual. All of these are examinations without which he will not completely comprehend the form of the thing. With all of it [however], he may contemplate the nature of the thing, to know if it is constant or limited. And if it is limited, he should investigate its limits. For surely any true matter will end up becoming false if it is ascribed to a subject not fitting it or if it is seen outside of its limits.

3 ג

ואמנם צריך שתתבונן שהנה מספר הפרטים עצום מאד מהכיל אותם שכל האדם וא״א לו לדעת כלם ואולם מה שראוי לו שישתדל עליו הוא ידיעת כללים כי כל כלל בטבעו כולל פרטים הרבה וכשישיג כלל א׳‎ נמצא משיג מאליו מספר רב מן הפרטים ואעפ״י שלא הבחין בם עדיין ולא הכיר היותם פרטי הכלל ההוא כי הנה כשבוא א׳‎ מהם לידו לא יניח מלהכיר אותו כיון שכבר ידוע אצלו הענין הכללי אשר א״א להם היות בלתו וכן אז״ל לעולם יהיו ד״ת בידיך כללים ולא פרטים:

However one must consider that the number of details is much too great for the intellect of man to contain, and it is impossible for one to know them all. Yet what is fit is for him to attempt to know the general principles. As the nature of every principle is to contain [knowledge about] many details. So when one grasps one principle, he [also] grasps a great number of details. And even though he has not yet examined them because they are [only] details [subsumed by] the principle; [nevertheless] when one of them comes to him, he is not stunted by knowing it, since [its] general matter - which perforce must exist - is already known to him. And likewise the Sages, may their memory be blessed, said (Sifrei Devarim 306:20), "Matters of Torah should always be in your hands as general principles and not as details."

4 ד

אך מה שיצטרך בידיעת הכללים הוא הדעת אותם בכל גבוליהם ובחינותיהם וכמש״ל ואפילו דברים שנראים בתחלה נעדרי התולדה צריך שתשמור אותם ותשית להם לבך ולא תהיה בז להם כי אין לך דבר קטון או גדול בכלל שאין לו מקום תולדה בפרטים ומה שלא יוסיף ולא יגרע בקצת הפרטים הנה יוליד תולדה רבה בזולתם ובהיות הכלל כלל לכלם צריך שיהיה בו מה שיספיק לכלם ע״כ צריך שתדקדק בזה מאד ותתבונן על ענינם ועל יחסיהם וקשריהם בדקדוק גדול ותבחין יפה יפה המשכם והשתלשלותם איך נמשכים ענין מענין מן הראש ועד הסוף ואז תצליח ואז תשכיל:

Yet what is required in the knowledge of general principles is knowing them through all of their limits and in all of their characteristics, as I wrote above. And you must even pay attention to, and not neglect, things that first appear to be lacking any application. For there is no small or large thing in a general principle that does not have [some] application in the details. And if it does not add or take away anything about some of the details, it will certainly have great application about others. Since a principle is a principle about all the details, it must contain [some information] about each of them. Hence you must be very exacting about this and examine their functions, their relationships and their connections with great precision. And you must examine their processes and progression very very well - [to know] how one matter leads to another, from the beginning to the end. 'And then you will be successful and then you will understand.'

5 ה

והנה ע״פ הדברים האלה חיברתי לך קורא נעים חיבור קטן זה וכוונתי בו להציע לפניך כללי האמונה והעבודה על בורים באופן שתוכל לעמוד עליהם אל נכון ויצטיירו בשכלך ציור מספיק מוצל מן הערבוב והמבוכה ותראה שרשיהם וענפיהם במדריגותם בבירור האפשרי שיתישבו על לבך ותקנה אותם בשכלך במובחר שבפנים ומשם והלאה יקל לך למצא דעת אלקים בכל חלקי התורה ופירושיה ולעמוד על כל סתוריה כברכת ה׳‎ אלקיך אשר יתן לך והנה נשתדלתי לסדר הדברים בסידור שנראה לי יותר נאות ובמלות שחשבתים היותר הגונות לתת לך ציור שלם מהדברים האלה אשר גמרתי להשכילך ע״כ גם אתה עתה צריך אתה לדקדק על כל זה ולשמור את כל זה שמירה מעולה עד תמצא מקום שיועיל לך ולא תוותר על שום דקדוק פן יתעלם ממך ענין הכרחי אבל זה אשר תעשה תדקדק על כל המלות ותשתדל לעמוד על תוכן הענינים ולעצור כל אמיתתם בשכלך ומצאתה לך מנוח אשר ייטיב לך והנה קראתי שם הספר דרך ה׳‎ כי הנה הוא כלל מדרכיו ית׳‎ שגלה לנו ע״י נביאיו והודיענו בתורתו ובהם מנהלנו ומנהל כל בריותיו וחלקתי אותו לד׳‎ חלקים הא׳‎ אדבר בו על כלל יסודות המציאות ופרטותיו הב׳‎ בהשגחתו ית׳‎ הג׳‎ בנבואה והד׳‎ בעבודה ואתה אחי כל מבקש ה׳‎ בדרך הזה לך וה׳‎ יהיה עמך ונתן לך עינים לראות ואזנים לשמוע נפלאות מתורתו אכי״ר:

Now see, pleasant reader, that it is according to these things that I have written this short composition. And my intention in it was to present with clarity in front of you the general principles of faith and [divine] service in such a way that you could understand them properly, so that they create a model for you sufficiently free of jumble and confusion. Then you will clearly see their roots and branches and contexts; such that they will sit well upon your heart, and you will acquire them with your mind in the most superior way. And from then on, it will be easy for you to find knowledge of God in all of the sections of the Torah and its commentaries and to understand all of its secrets, 'according to the blessing that the Lord, your God, will bestow upon you.' And see that I have tried to arrange the things in an order that I have thought to be more pleasant, and with words that I have considered fitting, in order to give a full picture of these things which I have decided to teach you. Hence you must now also be precise about all this and hold on to it with outstanding diligence until you find a place where it will help you. And do not neglect any nuance, lest an essential matter escape you. Rather this is what you should do: Be precise with all the words, and make efforts to understand the content of all of the matters and to store all of their truth in your mind. Then you will find it to be a comfort that will benefit you. And behold I have entitled the book, The Way of God. For it truly consists of His ways, may He be blessed, that He revealed to us through His prophets and made known to us through His Torah, and by which He leads us and leads all of His creatures. And I have divided it into four sections: In the first I will speak about the principle of the foundations of existence and its details; in the second about His providence, may He be blessed; in the third about prophecy; and in the fourth about [divine] service. And you, my brother [among] all the seekers of the Lord - go in this 'way' and may the Lord be with you and give you eyes to see and ears to hear the 'wonders of His Torah.' Amen, may it be His will.