Orach Chaim, Siman 51:8 אורח חיים, נ״א:ח׳
1 א

מהרי"ל לא היה עומד בשעה שאמר הפסוקים של לך ה' הגדולה כו' אבל המנהג עכשיו לעמוד מויברך דוד עד תפארתך: