45:28מ״ה:כ״ח
1 א

רב עוד יוסף בני חי. פי' יעקב קרא רב למביא העגלות כמו רב החובל ושאל לו עוד יוסף בני חי כי אותך אני מאמין יותר מהם. ד"א בניו היו מאריכים בדברים ומספרים לו גדולתו של יוסף לכך אמר להם רב לכם לספר בזה אך אמרו אם בני חי באמת ואם אמת אלכה ואראנו וגו':

רב, עוד יוסף בני חי, he addressed the driver of the carriages asking if his son Joseph is indeed still alive? (The word רב meaning “captain, driver” appears in this sense in Jonah, 1,6.) An alternate interpretation: Yaakov’s children kept on telling their father about Joseph’s position in Egypt, until their father got tired of listening to this and tried to stop them by saying: רב, “enough,” I now know that my son Joseph is still alive. He added that if this was really true, he would make the journey to Egypt in order to see him once more before he would die.