25:30כ״ה:ל׳
1 א

הלעיטני נא וגו'. על כן קרא שמו אדום. פשיטא דעל כן משמע שקראו אדום משום הלעטה של מעט עדשים ויותר היה לו לקרותו אדום מפני שיצא אדמוני. לכן נראה לפרש קרא הכי הלעיטני נא מן תבשיל זה אדום לי שאני אדום לשון נופל על הלשון על כן שהוא קרא עצמו אדום על שיצא אדמוני קרא שמו אדום:

הלעיטני נא....על כן קרא שמו אדום, “please let me swallow some of this red stuff.... this is why henceforth he is called Edom.” According to the plain meaning of the verse,-i.e. when read superficially,- his name now became associated with his having referred to the stew Yaakov was cooking as “red stuff.” He was referring to a few lentils. We are told this, as from now on Esau called himself “the red one,” whereas at birth only other people called him thus on account of the colour of his skin.

2 ב

כי עיף אנכי. שאותו היום הרג נמרוד שנלחם עמו כי כאשר התחיל עשו לצוד בשדה מצאו נמרוד שהיה גבור ציד ואמר לו שאין שום אדם רשאי לצוד בשדות אלא הוא ולקחו יום מלחמה ובא עשו ונטל עצה מיעקב ואמר לו כל זמן שיהיה נמרוד לבוש בגדיו החמודות לא תוכל לו אך תאמר לו שיפשיטם אז תוכל לו וכן עשה והרג נמרוד. ולכך אמר כי עיף אנכי כדכתיב כי עיפה נפשי להורגי':

כי עיף אנכי, “for I am tired, worn out;” according to tradition, on that day Esau had killed Nimrod the foremost hunter in the world up to that time, and its ruler. Nimrod had challenged him to a duel as he had not asked him for permission to use his hunting grounds. He had consulted with his brother what to do about this. Yaakov had told him that as long as Nimrod was wearing the garments which had once belonged to Adam he was invincible. As soon as he would take off those garments he could easily be overcome. Esau engineered to find him without those garments and killed him. On that day he was exhausted from that effort. Our author quotes Jeremiah 4,31: כי עיפה נפשי, “for my soul is worn out,” as an allusion to that incident.