Chomat Anakh on Ezra
1:2א׳:ב׳
1 א

כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלהי השמים. והיינו כמש"ה השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם וכן אמר שממלכות הארץ נתן לו וקראו אלהי השמים:

2 ב

והוא פקד עלי וכו'. ומאחר שכן מי בכם מכל עמו ודאי יהי אלהיו עמו ויעל דמאחר שהוא ציוה ודאי כל מי שמתעורר לזה ה' עמו ויעל: