Exodus 12:29 שמות י״ב:כ״ט
1 א

ויהי בחצי הלילה ראויה היתה פרשה זו להיות סמוכה לפרשת ולא שלח את בני ישראל מארצו כדי להיות כל המכות על הסדר ומה שנכנסה פרשת החדש באמצע להודיעך איך נמלטו בכורי ישראל כשבא המשחית על מצרים.

ויהי בחצי הלילה, “it was precisely at midnight;” actually this paragraph should have been written immediately following chapter 11,verse 10, when the Torah reported that Pharaoh refused to let the Israelites go as demanded by G-d through His agents Moses and Aaron. If the Torah had done so, all the plagues would have been recorded in their proper sequence. The reason why the paragraph about the new moon was inserted in the middle of the list of the plagues was to alert the reader to how the firstborn Israelites escaped that plague when the Destroyer had targeted Egypt.

2 ב

בחצי הלילה וה׳‎ הכה כל בכור ובמקום אחר הוא אומר ביום הכותי כל בכור, א״‎ר יוחנן אעפ״‎י שהכה אותם בחצי הלילה היתה נפשם מפרכסת בתוכם עד הבוקר, כדי שידעו ישראל באיזה מכה מתו שונאיהם.וה׳‎ הכה כל בכור רבי אלעזר בן פדת אומר כל מקום שנאמר וה', הוא ובית דינו וסנקלטין שלו, מלמד שב״‎ד של מעלה ישבו וגזרו שינגפו בכורי מצרים.

בחצי הלילה, וה׳ הכה כל בכור, “at midnight when the Lord smote every firstborn, etc.” elsewhere (Numbers 3,13) the wording used by the Torah about this plague was as follows: “on the day that I smote every firstborn;”Rabbi Yochanan comments on this apparent discrepancy that although G-d smote the firstborn at midnight, the souls of those firstborn were still convulsing in their bodies until morning (Compare Torah shleymah item 499 based on an ancient version of Tanchuma) The reason for this was so that the Israelites would know with what plague G-d had killed the firstborn. Rabbi Eleazar ben Pedot, commenting on the same verse said: whenever a verse or phrase in the Torah commences with the word: 'וה, it refers to Hashem accompanied by His counselors. This teaches that prior to carrying out this punishment the heavenly Court (presided over by Hashem, of course) debated the merits of it. The decree was issued by the entire Court.

3 ג

מבכר פרעה בא הכתוב ללמדך על פרעה שגם הוא בכור ואולם בעבור זאת העמדתיך וגו'

מבכור פרעה, “commencing with the firstborn son of Pharaoh,” (the highest ranking firstborn). The Torah hints that Pharaoh himself was also a firstborn. If he was killed in this manner it was in order for him to see how, through his obstinacy, a substantial part of the Egyptian males were killed in one single night. (Mechilta Pisscha chapter 13)

4 ד

הישב על כסאו העתיד לישב על כסאו אלו חיה, דוגמא ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו. י״‎מ בד׳‎ תולדות העולם הוכו מצרים מים רוח אש עפר, בשתים הראשונות דם צפרדע - מים. בשתים שניות כנים וערוב - בעפר. כדכתיב תוצא הארץ נפש חיה. בשתים שלישיות דבר ושחין, דבר ע״‎י אויר רע בא היינו רוח שחין מפיח כבשן האש בא, בשתיים רבעיות ברד ארבה - ברוח. הברד בא מרוח סערה שהוא מביאו וכן הארבה הרוח מביאתו. והשתיים החמשיות במכת מעשה ידי שמים שהוא - אש כגון החשך שהמאורות מנעו אורם מעל ארץ מצרים, ומכת בכורים מלאך ירד מן השמים להרגם. נמצא שהוכו במים ורוח ואש ועפר. ועשר מכות אלו היו על ידי הקב״‎ה ומשה ואהרן שלש ראשונות על ידי אהרן ובענין שפל, השתים במים והשלישית בעפר הארץ. ועל ידי משה שלש בעליונים כמו שמעלתו עליונה ממעלת אהרן והם ברד ארבה חשך, שכן משה שלט בשמים ובארץ. וע״‎י הקב״‎ה ערוב דבר מכת בכורות, ואחת על ידי שלשתם היא מכת שחין.

היושב על כסאו, “who was meant to sit on Pharaoh’s throne in due course.” We find a similar formulation in Kings II 3,27: ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, “he took his firstborn son, the one who was supposed to rule in his stead;”Some commentators understand our verse as the conclusion of a description how G-d employed the four most basic materials in the universe as having had a part in the plagues visited upon Egypt. These elements are; water, wind, fire and earth. The two first plagues involved the use by G-d of the water, i.e. blood in the Nile river basin and the frogs, which had their habitat in water. The next two plagues involving vermin and free roaming beasts were symbolic of the element earth, (dust). The wild beasts are described by the Torah during the six days of creation as תוצא הארץ נפש חיה, “let the earth produce living creatures.” (Genesis 1,24) The two middle plagues, i.e. pestilence and infectious boils (#3 and #6) # 3 was produced through utilizing the air, (wind) i.e. pollution in the air, and #6. The boils were produced through Moses polluting the air with soot of a furnace. The hail and the locusts were initiated through stormy winds. Finally, the plague of killing the firstborn originated in heaven (where human life originated) (The upper waters?) The darkness likewise originated in heaven, where light, the first visible part of the universe, originated. The Egyptians therefore had been punished by all the elements that make up the globe that we live on, including the region known as outer space. These ten plagues had been orchestrated by Hashem, Moses, and Aaron. The first three plagues were the direct result of Aaron and Moses’ staff. They produced changes in the lowest region of our universe by employing the basest of the four elements of which the universe consists. Two were using water and one used earth as its medium. Moses orchestrated the next three plagues, utilising higher ranking elements in the atmosphere, corresponding to the fact that he ranked higher as a prophet than did his older brother Aaron. They were: hail, locust, and darkness. Moses demonstrated his control of the surface of the earth and the airspace surrounding it. G-d orchestrated the four plagues of wild beasts roaming unrestricted and killing. The pestilence killed livestock, just as the plague of killing the firstborn. Finally, the plague of שחין, was orchestrated by Moses, Aaron and Hashem; The former threw soot into the air and Hashem, when the former threw soot (totally sterile matter) “Hashem converted it into most harmful and painful boils on the Egyptians’ skins