Chidushei HaRa'ah on Berakhot, Introductionרא"ה על ברכות, הקדמה
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Chidushei HaRa'ah on Berakhot, Introduction"
Toggle Reader Menu Display Settings
Chidushei HaRa'ah on Berakhot
Introduction הקדמה
1 א

אמר המחבר: מן הידוע אצל כל מבין עם תלמיד, שתורתנו כלה תסוב על אופן הקבלה, והרי המסורות סביב לה, וכל חכם לב על פי הקבלה ישפוט, סמוכה לעד לעולם יתד היא שלא תמוט, והיא שעמדה לנו כל הימים, ולא מסרנו הכתוב אלא לחכמים, ואדון הנביאים ומבחר הנבראים קבל אותה על פה בסיני, ואמרו ז"ל [גיטין ס, ב] דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאמרן בכתב, והיה זה כדי שלא תפול המחלוקת, וכאשר נתמעטו הלבבות וארכו הגליות ונבהלו המחשבות כתב רבנו הקדוש המשנה, להיות הדת נתונה, שילמדו אותה סדורה, ותהיה בפי הכל שגורה, וגם עליה יצאו עסקים, סברות רבות ודקדוקים, נבנה עליה התלמוד הבבלי שהם מים עמוקים, דברים נעלמים וארוכים, עד שקראוהו החכמים מחשכים, ורוב הרוצים להיכנס ימצאו דלתיו נעולות, זולתי ליחידים בדורות סגולות, וכתבו עליו ספרים אין קץ ולהג יגיעת בשר, חומה גבוהה דלתים ובריח ומגדל עוז נבצר, והתלמידים יעפים יצאו דחופים, תחלוש דעתן מרוב המשא והמתן.

2 ב

ואני בראותי כי היגיעה רבה, והגמרא סוגרת ומסוגרת אין יוצא ואין בא חברתי ספר קראתיו נזר הקודש על דרך הגמרא, ובררתי מדברי רבותי שיטה אחת ברורה, בכל הספר הזה לקחתי שיטה אחת מיוחדת, ולא טרחתי לדחות סברא נפסדת.

3 ג

ועם כל זה דרכי התלמוד נעלמים, בחותם צר סתומים, וכל הדברים יגעים ואין הכל זוכים להיותם יומם ולילה קבועים, ומפני טרדות הזמן למדים תורה לשעות ולרגעים, ויש רבים צריכים דברים קצרים, ופסקים מסודרים ישאו חן בעיניהם יאירו כספירים, על כן היתה עלי יד אחי ר' יהושע הלוי בן אדוני אחי ורבי פנחס הלוי זצ"ל, בקש למצוא דברי חפץ והפיל תחנתו לפני לפרש לו הלכות רבינו יצחק אלפסי זצ"ל שהם כמו תלמוד קטן, וחכמי הדורות אשר לפנינו ישאלו בהם כאשר ישאל איש בדבר האלהים, לגודל מעלת הרב הגדול אשר חברם, עד שאדני זקני הרב ר' זרחיה הלוי זצ"ל חיבר עליהם ספר נכבד הנקרא ספר המאור, דקדק אחריהם והשיב עליהם, ומורי הרב ר' משה זצ"ל בא אחריהם להעמיד דברי רבינו יצחק אלפסי זצ"ל שהיה עמוד הימני פטיש החזק, ואני בראותי מעלת ההלכות, שהם ככרובים פורשים כנפים על הדורות, ערוכות בפי הכל ושמורות, וראיתי חפץ אחי ר' יהושע הלוי אשר עוררני על זה, מפני שראיתי שעברו עליו כמה זמנים, טרדות רבות וענינים, ובנות הזמן הלאה עליו תאונים, בטח בשם יתברך ונעזר ועשה עמו להפליא, והצילו מן המים הזידונים, וגברו עליו חסדי השם הנאמנים, עד שעבר עליו זמן רב שלא יכול לקבוע עצמו בחכמת התלמוד כאשר קבעו בו אבותיו הראשונים, ראיתי שכונתו לשמים, ורצה ללמוד הלכות רבינו זצ"ל, ללקוט מהם ספיריו ופניניו, ולהיותם לזכרון תמיד בין עיניו.