Chidushei Agadot on Shabbat 140b:3חידושי אגדות על שבת ק״מ ב:ג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Chidushei Agadot on Shabbat 140b:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
140bק״מ ב

בר בי רב דלא נפישא ליה ריפתא לא ליבצעי כו'. עיין פירש"י ועוי"ל דלא נפיש ליה ריפתא לא ליבצע ברכת המוציא משום דאינו בוצע ליתן פרוסות המוציא בעין יפה וכבר אמרו דבע"ה בוצע משום טוב עין הוא יבורך וק"ל:

ואמר רב חסדא האי מאן כו'. בכולהו אמר בר בי רב דדרך עצה טובה קאמר להו משא"כ הכא משום בל תשחית נגעו בה ואחרים נמי מצויין עליה וק"ל:

ואמר רב פפא האי מאן דאפשר למשתי שיכרא כו' ולאו מלתא היא כו'. ורב פפא לטובת עצמו אמרה שהוא היה עושה שכר כדאמרי' פ' ע"פ דאמר רב פפא אי לאו דעבדי שיכרא לא איעתרו וק"ל: