Berakhot 17a:14ברכות י״ז א:יד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Berakhot 17a:14"
Toggle Reader Menu Display Settings
Loading...טעינה...
Marit HaAyin on Berakhot 17aמראית העין על ברכות י״ז א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Marit HaAyin on Berakhot 17a"
Toggle Reader Menu Display Settings
17aי״ז א

אמר ליה רב לרבי חייא הני נשי במאי זכיין א"ל באקרויי בניהו וכו'. מראש מקדמי אר"ש אציגה נא עמך הא דאמרינן פ"ק דבתרא בקש איוב לפטור את כל העולם כלו מן הדין אמר רבש"ע בראת ג"ע וכו' מאי אהדרו ליה חבריה האף אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני אל וכו' אמר הקב"ה בראתי יצה"ר וכו' ופירש רש"י ז"ל בקש לפטור את כל העולם מן הדין לומר שאנוסים ביד יצה"ר. אמר הקב"ה בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין ברא תורה שהיא מבטלת הרהורים הלכך לאו אנוסים שהרי יכולין להציל עצמן בתורה עכ"ד:
ויש לחקור לפי זה נשים שפטורות מת"ת א"כ יהיו פטורות מן הדין שאנוסות הן מיצה"ר והרב מהר"ר יונתן ז"ל פירש מאמר זה דהיינו דקאמר הני נשי במאי זכיין ר"ל במה מנצחות היצה"ר על דרך שאמרו בהא זכנהו רבנן כלומר באיזה דבר ינצחו היצה"ר שהם פטורות מת"ת והשיבו באקרויי בנייהו ומנטרן לגברייהו עכ"ד ועדיין בזה לא ריוה צמאונינו בעוצם חקירה הזו דרוב נשי המון ישראל בעליהן עמי הארץ גם יש כמה עקרות וגם אשר יש להן בנים יש מהן שבניהן היו זמן מועט בית רבן ואוחזים מעשה אבותיהם מעם הארץ וכל הני נשים רבות יהיו פטורות דאנוסות מיצה"ר. ובשלמא נשי הת"ח ואשר זכו לבנים ת"ח אית להו זכות תורה ואהני להו לבטולי יצה"ר. אבל אנן מה נענה על רוב הנשים:
ויראה דיש שני דברים המבטלים יצה"ר וחיילי בכולל ואנשים ונשים שוו בשעוריהם זה יצא ראשונה יראת שמים כי אחד האיש ואחד האשה אם יש להם יראת שמים מועיל לבטל היצה"ר וכמש"ה ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו וכן הוא אומר שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט וא"כ אשה אינה אנוסה דעל ידי יראת שמים יכולה לינצל מיצה"ר. וזאת שנית הענוה והשפלות מבטלות יצה"ר וכמו שכתבו גורי האר"י ז"ל דלכן מזמור לא גבה לבי מזמור קל"א דהענוה מבטלת ס"מ גימטריא קל"א דהעניו אינו שולט בו וכן כתבו משם הרב עיר וקדיש מהר"א הלוי ברוכים ז"ל וא"כ האשה אינה אנוסה דאם היה לה ענוה ושפלות היצה"ר אינו שולט בה. והני בי תרי יראה וענוה יכולות לקנות ממילא כי נקל לכל איש ואשה לקנותם והם דברים פשוטים כי עין בעין יראו מהות האדם והכל יודעים כי האלקים בשמים ומלכותו בכל משלה ועל זה חייבין אנשים ונשים דעל ידי יראה וענוה כל אחת בפני עצמה וכ"ש שתיהן כאחד שתים כהלכתן יכולים לינצל מיצה"ר והיינו דקאמרי חברוהי דאיוב האף אתה תפר יראה רמזו דאינם אנוסים מן היצה"ר דהשולט בו יצה"ר הוא מפר יראה דאילו היה בו יראה לא היה שולט בו יצה"ר. ואתיא מכללא הענוה דעל ידי הגאוה מפר יראה. ותגרע שיחה היינו בטול תורה ואם היה לומד תורה היה מבטל היצה"ר. כמו שאמר הקב"ה בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין. וכי תאמר בלבבך דעל ידי הענוה והיראה מתבטל היצה"ר אם כן אמאי הקב"ה קאמר בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין דמשמע דדוקא התורה מועלת והול"ל הרי יראה וענוה ותורה. יש להשיב דיראה וענוה אתו ממילא והוא בידו של האדם ובבחירתו להיות ירא שמים ועניו והקב"ה רבותא קמ"ל בר מהני דממילא קאתו דברוב רחמיו זכנו לתורה וברא התורה לו תבלין:

ועוד נראה לומר כי גדלה מעלת התורה דעל ידי הענוה והיראה יכולים איש ואשה לינצל מיצה"ר. אמנם אינו מועיל ליצה"ר לתקנו ולעשותו טוב ודיו שיפקיע את עצמו ממנו. אך למוד תורה לשמה מועלת לתקן היצה"ר ולעשותו טוב והיינו דקאמר אמר הקב"ה בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין לו דייקא להיצה"ר לתקנו והיינו תבלין דכשם שהתבלין מכשירים התבשיל לאכילה כך התורה מכשרת יצה"ר ועושהו טוב ומשו"ה נקט תורה דוקא דלענין זה לעשות היצה"ר טוב אינו מועיל כי אם התורה:

ואפשר דהיינו דקאמר רב לרבי חייא הני נשי במאי זכיין. כלומר לינצל מיצה"ר לא קמיבעיא לי דודאי ע"י הענוה ויראה הם ניצולות אבל במאי זכיין לתקן היצה"ר ולעשותו טוב כי לזה צריך לימוד תורה וא"ל באקרויי בנייהו ומנטרן לגבריהו וא"כ יש להם חלק בתורת בעליהם וזה מועיל לזכך היצה"ר ולעשותו טוב: