Ben Aryeh on Mishneh Torah, Tithes
2:8ב׳:ח׳
1 א

מל"מ: המקדיש פירותיו כו' ע"ל פרק ג' דין כ"ה. נ"ב ע' ירושלמי וז"ל ולמה תנינן תרי זימנין כו' אחת למירוח ואחת לשליש ע"ש וזהו שהעתיק הרמב"ם כאן לעונת המעשרות. [כשהיו מחוברין] ולקמן למירוח [והירושלמי בשני מקומות פאה פ"ד ה"ד. ובחלה פ"ג ה"ג. ומ"ש שם לשליש פ' כשהן מחוברים ששיעורן שיגיע לשליש ע"ש פני משה]: