Genesis 37:35 בראשית ל״ז:ל״ה
1 א

בנותיו. כלותיו ובנות בניו:

2 ב

כי ארד אל בני. על בני:

3 ג

אבל שאולה. אבל בקבר שלא אתנחם כל ימי חיי:

4 ד

ויבך אותו אביו. אחר הנחמה שלא קבל תנחומין: