Bava Metzia 83a:10בבא מציעא פ״ג א:י
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Metzia 83a:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
83aפ״ג א

ואפילו במקום מדרון נמי התינח היכא דליכא ראיה אבל היכא דאיכא ראיה ניתי ראיה ונפטר דתניא איסי בן יהודה אומר (שמות כב, ט) אין רואה שבועת ה' תהיה בין שניהם הא יש רואה יביא ראיה ויפטר

And even on an inclined plane, this works out well where there is no evidence, i.e., in a case without witnesses. But where there is evidence, let him bring evidence and be exempt. Why then is he forced to take an oath? As it is taught in a baraita: Isi ben Yehuda says, with regard to the verse: “And it died or was hurt or driven away without an eyewitness, an oath of the Lord shall be between them” (Exodus 22:9–10), that one can infer from here that if there is an eyewitness, let him bring evidence and be exempt.

ור' חייא בר אבא א"ר יוחנן שבועה זו תקנת חכמים היא שאם אי אתה אומר כן אין לך אדם המעביר חבית לחבירו ממקום למקום

The Gemara previously cited Rabbi Elazar’s answer to the apparent contradiction between the statements of Rabbi Meir, which was followed by an analysis of the various opinions of the tanna’im. The Gemara presents a different interpretation. And Rabbi Ḥiyya bar Abba says that Rabbi Yoḥanan says: There is no difficulty with the oath proposed by Rabbi Meir, as this oath is a decree of the Sages for the betterment of the world. The reason for this oath is that if you do not say so, that an unpaid bailee who broke the barrel in transport can exempt himself by means of an oath, you will have no person who will be willing to transport a barrel for another from one place to another, due to the fear that it might break and he will have to pay.

היכי משתבע אמר רבא שבועה שלא בכוונה שברתיה ואתא ר' יהודה למימר שומר חנם ישבע נושא שכר ישלם האי כדיניה והאי כדיניה ואתא ר' אלעזר למימר אין גמרא כר"מ ומיהו תמיה אני אם יכולים זה וזה לישבע

The Gemara asks: How exactly does he take an oath? Rava said that the phrasing is: I take an oath that I broke it unintentionally. And Rabbi Yehuda came to say: An unpaid bailee takes an oath, while a paid bailee pays, this one in accordance with his law and that one in accordance with his law. And Rabbi Elazar came to say: Yes, there is a tradition in accordance with the opinion of Rabbi Meir. But I wonder whether both this one and that one can take an oath.

בשלמא שומר חנם משתבע שלא פשע בה אלא שומר שכר אמאי משתבע כי לא פשע נמי בעי שלומי ואפילו שומר חנם נמי הא תינח במקום מדרון שלא במקום מדרון מי מצי משתבע שלא פשע

Granted, an unpaid bailee takes an oath that he was not negligent with regard to the barrel, but why does a paid bailee take an oath? Even if he was not negligent, he is still required to pay. And even with regard to an unpaid bailee, this works out well if the barrel was broken on an inclined plane, but if it broke not on an inclined plane but under different circumstances, how can he take an oath that he was not negligent with it?

ואפילו במקום מדרון נמי הא תינח היכא דליכא ראיה היכא דאיכא ראיה ניתי ראיה ויפטר דתניא איסי בן יהודה אומר אין רואה שבועת ה' תהיה בין שניהם הא יש רואה יביא ראיה ויפטר

And even on an inclined plane, this works out well where there is no evidence. But where there is evidence, let him bring evidence and be exempt. As it is taught in a baraita: Isi ben Yehuda says, with regard to the verse: “And it died or was hurt or driven away without an eyewitness, an oath of the Lord shall be between them” (Exodus 22:9–10), that one can infer from here that if there is an eyewitness, let him bring evidence and be exempt.

ההוא גברא דהוה קא מעבר חביתא דחמרא בריסתקא דמחוזא ותברה בזיזא דמחוזא אתא לקמיה דרבא א"ל ריסתקא דמחוזא שכיחי בה אינשי זיל אייתי ראיה ואיפטר א"ל רב יוסף בריה כמאן כאיסי א"ל אין כאיסי וסבירא לן כוותיה

The Gemara relates: There was a certain man who transported a barrel of wine in the market [beristeka] of Meḥoza and broke it on one of the protrusions of a wall in Meḥoza. The case came before Rava, who said to him: With regard to the market of Meḥoza, people are generally found there. Go and bring evidence in your favor and you will be exempt. Rav Yosef, Rava’s son, said to him: In accordance with whose opinion did you issue this ruling? In accordance with the opinion of Isi ben Yehuda? Rava said to him: Yes, I ruled in accordance with the ruling of Isi, and we hold in accordance with his opinion.

ההוא גברא דא"ל לחבריה זיל זבין לי ארבע מאה דני חמרא אזל זבן ליה לסוף אתא לקמיה א"ל זביני לך ארבע מאה דני חמרא ותקיפו להו

The Gemara relates a similar incident. There was a certain man who said to another: Go and buy for me four hundred pitchers of wine. The second man went and bought them for him. Ultimately, he came before the first man and said to him: I bought four hundred pitchers of wine for you, but they fermented.

אתא לקמיה דרבא א"ל ארבע מאה דני חמרא תקיפי קלא אית לה למילתא זיל אייתי ראיה דמעיקרא כי מזבנת להו חמרא מעליא הוה ואיפטר א"ל רב יוסף בריה כמאן כאיסי א"ל אין כאיסי וסבירא לן כוותיה

The case came before Rava, who said to the second man: If four hundred pitchers of wine had fermented, this matter would generate publicity, i.e., people would have heard of this occurrence. Consequently, go and bring proof that initially, when you purchased the pitchers, the wine was good, and you will be exempt. Rav Yosef, Rava’s son, said to him: In accordance with whose opinion did you issue this ruling? According to that of Isi ben Yehuda? Rava said to him: Yes, I ruled in accordance with the ruling of Isi, and we hold in accordance with his opinion.

אתקין רב חייא בר יוסף בסיכרא הני דדרו באגרא ואיתבר נשלם פלגא מאי טעמא נפיש לחד וזוטר לתרי קרוב לאונס וקרוב לפשיעה בדיגלא משלם כולה

The Gemara relates: Rav Ḥiyya bar Yosef issued a decree in the city of Sikhra, where he was the presiding Sage: With regard to those who carry loads on a pole [be’agra] and the item breaks, they must pay half. What is the reason? Such a pole is used to carry loads that are too much for one individual to carry and too little for two. Consequently, this breakage is close to an accident and equally close to negligence, and therefore they compromise with a payment of half liability. If he carried it with a digla, a wooden tool designed for double loads, he pays in full, as the use of such a tool indicates that he was carrying a load beyond the capacity of a single individual to bear and therefore acted negligently.

רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא שקל לגלימייהו אתו אמרו לרב אמר ליה הב להו גלימייהו אמר ליה דינא הכי אמר ליה אין (משלי ב, כ) למען תלך בדרך טובים יהיב להו גלימייהו אמרו ליה עניי אנן וטרחינן כולה יומא וכפינן ולית לן מידי אמר ליה זיל הב אגרייהו א"ל דינא הכי אמר ליה אין (משלי ב, כ) וארחות צדיקים תשמור

The Gemara relates an incident involving Rabba bar bar Ḥanan: Certain porters broke his barrel of wine after he had hired them to transport the barrels. He took their cloaks as payment for the lost wine. They came and told Rav. Rav said to Rabba bar bar Ḥanan: Give them their cloaks. Rabba bar bar Ḥanan said to him: Is this the halakha? Rav said to him: Yes, as it is written: “That you may walk in the way of good men” (Proverbs 2:20). Rabba bar bar Ḥanan gave them their cloaks. The porters said to Rav: We are poor people and we toiled all day and we are hungry and we have nothing. Rav said to Rabba bar bar Ḥanan: Go and give them their wages. Rabba bar bar Ḥanan said to him: Is this the halakha? Rav said to him: Yes, as it is written: “And keep the paths of the righteous” (Proverbs 2:20).הדרן עלך השוכר את האומנין

מתני׳ השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב אינו רשאי לכופן מקום שנהגו לזון יזון לספק במתיקה יספק הכל כמנהג המדינה

MISHNA: With regard to one who hires laborers and tells them to rise exceptionally early and to continue working until exceptionally late, if this is in a locale where laborers are not accustomed to rising so early or to continuing to work until so late, the employer is not permitted to compel them to do so. In a locale where employers are accustomed to feeding their laborers, the employer must feed them. If they are in a locale where an employer is accustomed to providing their laborers with sweet foods, he must provide such food. Everything is in accordance with the regional custom in these matters.

מעשה בר' יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא שכור לנו פועלין הלך ופסק להם מזונות

There was an incident involving Rabbi Yoḥanan ben Matya, who said to his son: Go out and hire laborers for us. His son went, hired them, and pledged to provide sustenance for them as a term of their employment, without specifying the details.

וכשבא אצל אביו אמר לו בני אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם על מנת שאין לכם עלי אלא פת וקטנית בלבד רבן שמעון בן גמליאל אומר לא היה צריך לומר הכל כמנהג המדינה:

And when he came back to his father and reported what he had done, Rabbi Yoḥanan ben Matya said to him: My son, even if you were to prepare a feast for them like that of King Solomon in his time, you would not have fulfilled your obligation to them, as they are the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. Rather, before they begin engaging in their labor, go out and say to them: The stipulation that food will be provided is on the condition that you have the right to claim from me only a meal of bread and legumes, which is the typical meal given to laborers. Rabban Shimon ben Gamliel says: Rabbi Yoḥanan ben Matya’s son did not need to state this condition, as the principle is that everything is in accordance with the regional custom.

גמ׳ פשיטא לא צריכא דטפא להו אאגרייהו מהו דתימא אמר להו הא דטפאי לכו אאגרייכו אדעתא דמקדמיתו ומחשכיתו בהדאי קא משמע לן דאמרו ליה האי דטפת לן אדעתא דעבדינן לך עבידתא שפירתא

GEMARA: With regard to the mishna’s statement that an employer may not compel his laborers to rise exceptionally early and continue working until exceptionally late, the Gemara asks: Isn’t this obvious? By what right can he force them to do so? The Gemara explains: No, the mishna’s ruling is necessary only in a case where the employer increased their wages beyond the standard in that place. Lest you say that the employer could say to the laborers: The fact that I increased your wages was with the understanding that you would rise early and continue working late for me, the mishna therefore teaches us that the laborers can say in response to the employer: The fact that you increased our wages was with the understanding that we would perform quality work for you, not that we would work longer hours.

אמר ריש לקיש

§ Reish Lakish says: