Bava Batra 73b:8בבא בתרא ע״ג ב:ח
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 73b:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
73bע״ג ב
1 א

אתרי גישרי דרוגנג ושואר מהאי להאי ומהאי להאי ונקיט תרי מזגי דחמרא בידיה ומוריק מהאי להאי ומהאי להאי ולא נטפא ניטופתא לארעא ואותו היום (תהלים קז, כו) יעלו שמים ירדו תהומות הוה עד דשמעו בי מלכותא וקטלוהו

on the two bridges of the river Rognag, and he jumped from this one to that one, and from that one to this one. And he was holding two cups of wine in his hands and was pouring from this one to that one, and from that one to this one, and not one drop fell to the ground. And that day was stormy, similar to the description in a verse dealing with seafarers: “They mounted up to the heavens, they went down to the deeps; their soul melted away because of trouble” (Psalms 107:26). He continued in this manner until word of his behavior was heard in the house of the king, and they killed him.

2 ב

אמר רבה לדידי חזי לי אורזילא בר יומיה דהוה כהר תבור והר תבור כמה הוי ארבע פרסי ומשאכא דצואריה תלתא פרסי ובי מרבעתא דרישיה פרסא ופלגא רמא כופתא וסכר ליה לירדנא

Rabba said: I have seen a day-old antelope [urzila] that was as large as Mount Tabor. And how large is Mount Tabor? It is four parasangs. And the length of its neck was three parasangs, and the place where his head rests was a parasang and a half. It cast feces [kufta] and thereby dammed up the Jordan.

3 ג

ואמר רבה בר בר חנה לדידי חזיא לי ההיא אקרוקתא דהויא כי אקרא דהגרוניא ואקרא דהגרוניא כמה הויא שתין בתי אתא תנינא בלעה אתא פושקנצא ובלעה לתנינא וסליק יתיב באילנא תא חזי כמה נפיש חיליה דאילנא אמר רב פפא בר שמואל אי לא הואי התם לא הימני

And Rabba bar bar Ḥana said: I have seen a certain frog [akrokta] that was as large as the fort [akra] of Hagronya. And how large is the fort of Hagronya? It is as large as sixty houses. A snake came and swallowed the frog. A raven came and swallowed the snake, and flew up and sat in a tree. Come and see how great is the strength of the tree, which could bear the weight of that raven. Rav Pappa bar Shmuel said: If I had not been there and seen this, I would not believe it.

4 ד

ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא וחזינן ההוא כוורא דיתבא ליה אכלה טינא באוסייה ואדחוהו מיא ושדיוהו לגודא וחרוב מיניה שתין מחוזי ואכול מיניה שתין מחוזי ומלחו מיניה שתין מחוזי ומלאו מחד גלגלא דעיניה תלת מאה גרבי משחא וכי הדרן לבתר תריסר ירחי שתא חזינן דהוה קא מנסרי מגרמי מטללתא ויתבי למבנינהו הנך מחוזי

§ And Rabba bar bar Ḥana said: Once we were traveling in a ship and we saw a certain fish in whose nostril [be’usyeih] a mud eater [akhla tina], i.e., a type of insect, had sat and killed him. And the waters thrust the fish and threw it upon the shore. And sixty districts were destroyed by the fish, and sixty districts ate from it, and another sixty districts salted its meat to preserve it. And they filled from one of its eyeballs three hundred flasks of oil. And when we returned there after the twelve months of the year had passed, we saw that they were cutting beams from its bones, and they had set out to build those districts that had been destroyed.

5 ה

ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא וחזינן ההוא כוורא דיתבא ליה חלתא אגביה וקדח אגמא עילויה סברינן יבשתא היא וסלקינן ואפינן ובשלינן אגביה וכד חם גביה אתהפיך ואי לאו דהוה מקרבא ספינתא הוה טבעינן

And Rabba bar bar Ḥana said: Once we were traveling on a ship and we saw a certain fish upon which sand had settled, and grass grew on it. We assumed that it was dry land and went up and baked and cooked on the back of the fish, but when its back grew hot it turned over. And were it not for the fact that the ship was close by, we would have drowned.

6 ו

ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה אזלינן בספינתא וסגאי ספינתא בין שיצא לשיצא דכוארא תלתא יומי ותלתא לילוותא איהו בזקיפא ואנן בשיפולא וכי תימא לא מסגיא ספינתא טובא כי אתא רב דימי אמר כמיחם קומקומא דמיא מסגיא שתין פרסי ושאדי פרשא גירא וקדמה ליה ואמר רב אשי ההוא גילדנא דימא הואי דאית ליה תרי שייצי

And Rabba bar bar Ḥana said: Once we were traveling in a ship and the ship traveled between one fin [shitza] and the other fin of a fish for three days and three nights. The fish was swimming in the opposite direction of the ship, so that it was swimming upward against the wind and the waves, and we were sailing downward. And if you would say that the ship did not travel very fast, when Rav Dimi came from Eretz Yisrael to Babylonia he said: In the short amount of time required to heat a kettle of water, that ship can travel sixty parasangs. And another demonstration of its speed is that a horseman shot an arrow, and yet the ship was traveling so swiftly that it outraced it. And Rav Ashi said: That fish was a sea gildana, which has two sets of fins.

7 ז

ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה אזלינן בספינתא וחזינן ההוא ציפרא דקאים עד קרצוליה במיא ורישיה ברקיע ואמרינן ליכא מיא ובעינן לחות לאקורי נפשין ונפק בת קלא ואמר לן לא תיחותו הכא דנפלת ליה חציצא לבר נגרא הא שב שני ולא קא מטיא אארעא ולאו משום דנפישי מיא אלא משום דרדפי מיא אמר רב אשי ההוא זיז שדי הוא דכתיב (תהלים נ, יא) וזיז שדי עמדי

And Rabba bar bar Ḥana said: Once we were traveling in a ship and we saw a certain bird that was standing with water up to its ankles [kartzuleih] and its head was in the sky. And we said to ourselves that there is no deep water here, and we wanted to go down to cool ourselves off. And a Divine Voice emerged and said to us: Do not go down here, as the ax of a carpenter fell into it seven years ago and it has still not reached the bottom. And this is not because the water is so large and deep. Rather, it is because the water is turbulent. Rav Ashi said: And that bird is called ziz sadai, wild beast, as it is written: “I know all the fowls of the mountains; and the ziz sadai is Mine” (Psalms 50:11).

8 ח

ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קא אזלינן במדברא וחזינן הנהו אווזי דשמטי גדפייהו משמנייהו וקא נגדי נחלי דמשחא מתותייהו אמינא להו אית לן בגוייכו חלקא לעלמא דאתי חדא דלי גדפא וחדא דלי אטמא כי אתאי לקמיה דרבי אלעזר אמר לי עתידין ישראל ליתן עליהן את הדין

And Rabba bar bar Ḥana said: Once we were traveling in the desert and we saw these geese whose wings were sloping because they were so fat, and streams of oil flowed beneath them. I said to them: Shall we have a portion of you in the World-to-Come? One raised a wing, and one raised a leg, signaling an affirmative response. When I came before Rabbi Elazar, he said to me: The Jewish people will eventually be held accountable for the suffering of the geese. Since the Jews do not repent, the geese are forced to continue to grow fat as they wait to be given to the Jewish people as a reward.

9 ט

(סימן כעפרא דתכילתא טרקתיה עקרבא לסלתיה)

§ The Gemara provides a mnemonic for the items shown by an Arab man to Rabba bar bar Ḥana in the following stories: Like the dust of the sky-blue; the scorpion stung the basket.

10 י

ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קא אזלינן במדברא ואיתלוי בהדן ההוא טייעא דהוה שקיל עפרא ומורח ליה ואמר הא אורחא לדוכתא פלן והא אורחא לדוכתא פלן אמרי' ליה כמה מרחקינן ממיא ואמר לן הבו לי עפרא יהיבנן ליה ואמר לן תמני פרסי תנינן ויהבינן ליה אמר לן דמרחקינן תלתא פרסי אפכית ליה ולא יכילית ליה

And Rabba bar bar Ḥana said: Once we were traveling in the desert and we were accompanied by a certain Arab who would take dust and smell it and say: This is the road to such and such a place, and that is the road to such and such a place. We said to him: How far are we from water? And he said to us: Bring me dust. We brought it to him, and he said: Eight parasangs. Later, we said this a second time, and gave him dust, and he said to us that we are at a distance of three parasangs. I switched the type of dust to test him, but I could not confuse him, as he was an expert in this matter.

11 יא

אמר לי תא אחוי לך מתי מדבר אזלי חזיתינהו ודמו כמאן דמיבסמי

That Arab said to me: Come, I will show you the dead of the wilderness, i.e., the Jewish people who left Egypt and died in the wilderness. I went and saw them; and they had the appearance of one who is intoxicated,