Bava Batra 16b:16בבא בתרא ט״ז ב:טז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 16b:16"
Toggle Reader Menu Display Settings
16bט״ז ב
1 א

ללדת עולה לראש ההר כדי שיפול ממנה וימות ואני מזמין לה נשר שמקבלו בכנפיו ומניחו לפניה ואלמלי מקדים רגע אחד או מתאחר רגע אחד מיד מת בין רגע לרגע לא נתחלף לי בין איוב לאויב נתחלף לי

to give birth she ascends to the top of a mountain so that the kid should fall down from her and die. And I summon her an eagle that receives it with his wings and places it before her; and if the eagle reached her one moment early or was one moment late, the kid would immediately die. Now, if I do not confuse one moment with another moment, would I confuse Iyov with oyev?

2 ב

(איוב לט, א) חולל אילות תשמור אילה זו רחמה צר בשעה שכורעת ללדת אני מזמין לה דרקון שמכישה בבית הרחם ומתרפה ממולדה ואלמלי מקדים רגע אחד או מאחר רגע אחד מיד מתה בין רגע לרגע לא נתחלף לי בין איוב לאויב נתחלף לי

Similarly: “Can you mark when the hinds do calve?” (Job 39:1). The womb of this hind is narrow, which makes for a difficult delivery. When she squats to give birth, I summon her a snake [derakon] that bites her at the opening of the womb, which then becomes loose, and she gives birth, and if the snake reached her one moment early or was one moment late, she would immediately die. Now, if I do not confuse one moment with another moment, would I confuse Iyov with oyev?

3 ג

(איוב לד, לה) [איוב] לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכל (וכתיב (איוב מב, ז) כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב) אמר רבא מכאן שאין אדם נתפס בשעת צערו

The Gemara comments: On the one hand, the text states: “Job has spoken without knowledge, and his words were without wisdom” (Job 34:35). But on the other hand, it is written with regard to Job’s friends: “You have not spoken of Me the thing that is right, like my servant Job” (Job 42:8). Rava said: From here it may be inferred that a person is not held responsible for what he says when he is in distress. Although Job uttered certain words that were wrong and inappropriate, he was not punished for them because he said them at a time of pain and hardship.

4 ד

(איוב ב, יא) וישמעו שלשת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש ממקומו אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ויועדו יחדו לבוא לנוד לו ולנחמו מאי ויועדו יחדו אמר רב יהודה אמר רב מלמד שנכנסו כולן בשער אחד ותנא בין כל אחד ואחד שלש מאות פרסי

The verse states: “And Job’s three friends heard of all this evil that was come upon him, they came every one from his own place, Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite; for they had made an appointment together to come to mourn with him and to comfort him” (Job 2:11). What does “they had made an appointment together” mean? Rav Yehuda says that Rav says: This phrase teaches that they all entered through one gate at the same time. And a Sage taught in a baraita: There were three hundred parasangs between each and every one of them, i.e., each one lived three hundred parasangs away from the other.

5 ה

מנא הוו ידעי איכא דאמרי כלילא הוה להו ואיכא דאמרי אילני הוה להו וכיון דכמשי הוו ידעי אמר רבא היינו דאמרי אינשי או חברא כחברי דאיוב או מיתותא

The Gemara asks: How did they all know at the same time what had happened to Job so that the three of them came together? There are those who say that they each had a crown which displayed certain signs when something happened to one of the others. And there are those who say they each had trees and when the trees withered they knew that sorrow had visited one of them. Rava said that this closeness between Job and his friends explains the adage that people say: Either a friend like the friends of Job or death. If a person lacks close friends, he is better off dead.

6 ו

(בראשית ו, א) ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם רבי יוחנן אמר רביה באה לעולם ריש לקיש אמר מריבה באה לעולם אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן לדידך דאמרת רבייה באה לעולם מפני מה לא נכפלו בנותיו של איוב

The Gemara cites another place where Job is mentioned. “And it came to pass, when men began to multiply [larov] on the face of the earth, and daughters were born to them” (Genesis 6:1). Rabbi Yoḥanan says: Larov means that propagation [reviyya] came to the world through these daughters. Reish Lakish says: Strife [meriva] came to the world. Once daughters were born, the men began to fight among themselves over them. Reish Lakish said to Rabbi Yoḥanan: According to you who say that due to the daughters propagation came to the world, for what reason were the number of Job’s daughters not doubled, when at the end of the story God doubled everything that Job had lost (see Job 1:3, 42:12)?

7 ז

אמר לו נהי דלא נכפלו בשמות אבל נכפלו ביופי דכתיב (איוב מב, יג) ויהי לו שבענה בנים ושלוש בנות ויקרא שם האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך

Rabbi Yoḥanan said to him: Granted, the numbers of Job’s daughters were not doubled in name, meaning they did not become twice as many, but they were doubled in beauty, as it is written: “He had also seven sons and three daughters. And he called the name of the first Jemimah, and the name of the second was Keziah, and the name of the third one was Keren-happuch” (Job 42:13–14). All three names relate to the daughters’ beauty.

8 ח

ימימה שהיתה דומה ליום קציעה שהיה ריחה נודף כקציעה קרן הפוך אמרי דבי רבי שילא שדומה לקרנא דקרש מחייכו עלה במערבא קרנא דקרש לקותא היא אלא אמר רב חסדא ככורכמא דרישקא במיניה שנאמר (ירמיהו ד, ל) כי תקרעי בפוך

Jemimah [Yemima]; in her beauty she was similar to the day [yom]. Keziah; her scent wafted like the cassia [ketzia] tree. Keren-happuch; in the school of Rav Sheila they say: She was similar to the horn [keren] of a keresh, an animal whose horns are particularly beautiful. They laughed at this in the West, Eretz Yisrael, since it is considered a blemish when a person resembles the horn of a keresh. Rather, Rav Ḥisda said: She was like garden saffron [kekurkema derishka], which is the best of its kind. Keren refers to a garden, and pukh means ornament, as it is stated: “Though you enlarge your eyes with paint [pukh], you beautify yourself in vain” (Jeremiah 4:30).

9 ט

רבי שמעון ברבי איתילידא ליה ברתא הוה קא חלש דעתיה אמר ליה אבוה רביה באה לעולם אמר ליה בר קפרא תנחומין של הבל ניחמך אבוך [דתניא] אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות אלא אשרי למי שבניו זכרים אוי לו למי שבניו נקבות אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסי אשרי מי שאומנותו בוסמי אוי למי שאומנותו בורסי

It is reported that a daughter was born to Rabbi Shimon, son of Rabbi Yehuda HaNasi, and he was upset that he did not have a son. His father said to him: Propagation has come to the world through the birth of a daughter. Bar Kappara said to Rabbi Shimon: Your father has consoled you with meaningless consolation, as it is taught in a baraita: The world cannot endure without males and females, as both are needed for the perpetuation of humanity. But fortunate is he whose children are males and woe to him whose children are females. Similarly, the world cannot endure without either a spice dealer whose wares are sweet-smelling, or a tanner [bursi], who is engaged in a foul-smelling occupation. Fortunate is he whose occupation is a spice seller, and woe to him whose occupation is a tanner.

10 י

כתנאי (בראשית כד, א) וה' ברך את אברהם בכל מאי בכל רבי מאיר אומר שלא היתה לו בת רבי יהודה אומר שהיתה לו בת אחרים אומרים בת היתה לו לאברהם ובכל שמה רבי אלעזר המודעי אומר איצטגנינות היתה בלבו של אברהם אבינו שכל מלכי מזרח ומערב משכימין לפתחו רבי שמעון בן יוחי אומר אבן טובה היתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה אמר אביי היינו דאמרי אינשי אידלי יומא אידלי קצירא

The Gemara comments that this disagreement is parallel to a dispute between tanna’im: The Torah states: “And the Lord blessed Abraham with everything [bakkol]” (Genesis 24:1), and the Sages disagree about what bakkol means. Rabbi Meir says: The blessing is that he did not have a daughter. Rabbi Yehuda says: On the contrary, the blessing was that he had a daughter. Others say: Abraham had a daughter and her name was Bakkol. Rabbi Elazar HaModa’i says: Abraham our forefather was so knowledgeable in astrology [itztagninut] that all the kings of the East and the West would come early to his door due to his wisdom. This is the blessing of bakkol, that he possessed knowledge that everybody needed. Rabbi Shimon ben Yoḥai says: A precious stone hung around the neck of Abraham our forefather; any sick person who looked at it would immediately be healed. When Abraham our forefather died, the Holy One, Blessed be He, hung this stone from the sphere of the sun, which from that point on brought healing to the sick. Abaye said: This explains the adage that people say: As the day progresses, sickness is lifted.

11 יא

דבר אחר שלא מרד עשו בימיו דבר אחר שעשה ישמעאל תשובה בימיו שלא מרד עשו בימיו מנלן דכתיב (בראשית כה, כט) ויבא עשו מן השדה והוא עיף ותנא אותו היום נפטר אברהם אבינו ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים לנחם את יצחק אביו

Alternatively, what is the blessing of bakkol? That Esau did not rebel in Abraham’s lifetime, that is to say, as long as Abraham lived Esau did not sin. Alternatively, the blessing of bakkol is that Ishmael repented in Abraham’s lifetime. The Gemara explains: From where do we derive that Esau did not rebel in Abraham’s lifetime? As it is written: “And Jacob was cooking a stew and Esau came in from the field and he was faint” (Genesis 25:29), and a baraita taught: On that day Abraham our forefather passed away, and Jacob our forefather prepared a lentil stew to comfort Isaac, his father, as it was customary to serve mourners lentil stew.

12 יב

[ומ"ש של עדשים] אמרי במערבא משמיה דרבה בר מרי מה עדשה זו אין לה פה אף אבל אין לו פה דבר אחר מה עדשה זו מגולגלת אף אבילות מגלגלת ומחזרת על באי העולם מאי בינייהו איכא בינייהו לנחומי בביעי

The Gemara explains: And what is different about lentils that they in particular are the fare customarily offered to mourners? They say in the West, Eretz Yisrael, in the name of Rabba bar Mari: Just as this lentil has no mouth, i.e., it does not have a crack like other legumes, so too a mourner has no mouth, that is, his anguish prevents him from speaking. Alternatively, just as this lentil is completely round, so too mourning comes around to the inhabitants of the world. The Gemara asks: What is the practical difference between the two explanations? The Gemara answers: There is a practical difference between them with regard to whether it is appropriate to console a mourner with eggs, which have no opening but are not completely round.

13 יג

אמר רבי יוחנן חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום בא על נערה מאורסה והרג את הנפש וכפר בעיקר וכפר בתחיית המתים ושט את הבכורה

Rabbi Yoḥanan says: That wicked Esau committed five transgressions on that day that Abraham died: He engaged in sexual intercourse with a betrothed maiden, he killed a person, he denied the principle of God’s existence, he denied resurrection of the dead, and he despised the birthright.

14 יד

בא על נערה מאורסה כתיב הכא (בראשית כה, כט) ויבא עשו מן השדה וכתיב התם (דברים כב, כז) כי בשדה מצאה הרג את הנפש כתיב הכא עיף וכתיב התם (ירמיהו ד, לא) אוי נא לי כי עיפה נפשי להורגים וכפר בעיקר כתיב הכא (בראשית כה, לב) למה זה לי וכתיב התם (שמות טו, ב) זה אלי ואנוהו וכפר בתחיית המתים דכתיב (בראשית כה, לב) הנה אנכי הולך למות ושט את הבכורה דכתיב (בראשית כה, לד) ויבז עשו את הבכורה

The Gemara cites proofs to support these charges. He engaged in sexual intercourse with a betrothed maiden, as it is written here: “And Esau came in from the field”; and it is written there with regard to rape of a betrothed maiden: “For he found her in a field” (Deuteronomy 22:27). He killed a person, as it is written here: “And he was faint”; and it is written there: “Woe is me, for my soul faints before the slayers” (Jeremiah 4:31). And he denied the principle of God’s existence, as it is written here: “What profit is this to me” (Genesis 25:32); and it is written there: “This is my God and I will glorify Him” (Exodus 15:2). When he questioned the profit of “this,” he was challenging the assertion that “this is my God.” And he denied resurrection of the dead, as it is written: “Behold, I am at the point of death” (Genesis 25:32), indicating that he did not believe in resurrection after death. And he despised the birthright, as it is written: “And Esau despised the birthright” (Genesis 25:34).

15 טו

ושעשה ישמעאל תשובה בימיו מנלן כי הא דרבינא ורב חמא בר בוזי הוו יתבי קמיה דרבא וקא מנמנם רבא א"ל רבינא לרב חמא בר בוזי ודאי דאמריתו כל מיתה שיש בה גויעה זו היא מיתתן של צדיקים אמר ליה אין והא דור המבול אמר ליה אנן גויעה ואסיפה קאמרינן

And from where do we derive that Ishmael repented in Abraham’s lifetime? From the incident involving Ravina and Rav Ḥama bar Buzi, who were sitting before Rava, and Rava was dozing while they were talking. Ravina said to Rav Ḥama bar Buzi: Is it true that you say that any death with regard to which the word gevia, expire, is mentioned is the death of the righteous? Rav Ḥama bar Buzi said to him: Yes. For example: “And Isaac expired [vayyigva], and died” (Genesis 35:29). Ravina objected: But with regard to the generation of the flood it states: “And all flesh expired [vayyigva]” (Genesis 7:21), and there they died for their wickedness. Rav Ḥama bar Buzi said to him: We say this only when both gevia and asifa, gathering, are used; when these two terms are mentioned together they indicate the death of a righteous person.

16 טז

והא ישמעאל דכתיב ביה גויעה ואסיפה אדהכי איתער בהו רבא אמר להו דרדקי הכי א"ר יוחנן ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו שנאמר (בראשית כה, ט) ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו

Ravina asked: But isn’t there Ishmael, about whom gevia and asifa are written, as it is stated: “And these are the years of the life of Yishmael…and he expired and died [vayyigva vayyamot]; and was gathered to his people” (Genesis 25:17)? Meanwhile Rava, who had heard the discussion in his dozed state, fully awoke and said to them: Children [dardekei], this is what Rabbi Yoḥanan says: Ishmael repented in the lifetime of his father, as it is stated: “And Isaac and Ishmael, his sons, buried him” (Genesis 25:9). The fact that Ishmael allowed Isaac to precede him demonstrates that he had repented and accepted his authority.

17 יז

ודילמא דרך חכמתן קא חשיב להו אלא מעתה (בראשית לה, כט) ויקברו אותו עשו ויעקב בניו מאי טעמא לא חשיב להו דרך חכמתן אלא מדאקדמיה אדבורי אדבריה ומדאדבריה שמע מינה תשובה עבד בימיו

The Gemara asks: But perhaps the verse listed them in the order of their wisdom; that is to say, perhaps in fact Ishmael preceded Isaac but the Torah did not list them in that order. The Gemara answers: But if that is so, consider that the verse states: “And Esau and Jacob, his sons, buried him” (Genesis 35:29). What is the reason that the verse there did not list them in the order of their wisdom? Rather, since Ishmael allowed Isaac to precede him, it is clear that he made Isaac his leader, and since he made him his leader, learn from it that he repented in Abraham’s lifetime.

18 יח

תנו רבנן שלשה הטעימן הקב"ה בעולם הזה

Incidental to the discussion of the verse “And God blessed Abraham with everything” (Genesis 24:1), the Gemara states that the Sages taught: There were three people to whom the Holy One, Blessed be He, gave already in this world