Bava Batra 15a:2בבא בתרא ט״ו א:ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 15a:2"
Toggle Reader Menu Display Settings
15aט״ו א

ועל ידי שלשה בני קרח

and by the three sons of Korah.

ירמיה כתב ספרו וספר מלכים וקינות חזקיה וסיעתו כתבו (ימש"ק סימן) ישעיה משלי שיר השירים וקהלת אנשי כנסת הגדולה כתבו (קנד"ג סימן) יחזקאל ושנים עשר דניאל ומגילת אסתר עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד לו

Jeremiah wrote his own book, and the book of Kings, and Lamentations. Hezekiah and his colleagues wrote the following, and a mnemonic to remember which books they wrote is yod, mem, shin, kuf: Isaiah [Yeshaya], Proverbs [Mishlei], Song of Songs [Shir HaShirim], and Ecclesiastes [Kohelet]. The members of the Great Assembly wrote the following, and a mnemonic to remember these books is kuf, nun, dalet, gimmel: Ezekiel [Yeḥezkel ], and the Twelve Prophets [Sheneim Asar], Daniel [Daniel ], and the Scroll of Esther [Megillat Ester]. Ezra wrote his own book and the genealogy of the book of Chronicles until his period.

מסייעא ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב לא עלה עזרא מבבל עד שיחס עצמו ועלה ומאן אסקיה נחמיה בן חכליה

The Gemara comments: This supports Rav, as Rav Yehuda says that Rav says: Ezra did not ascend from Babylonia to Eretz Yisrael until he established his own genealogy, and after that he ascended. This genealogy is what is written in the book of Chronicles. And who completed the book of Chronicles for the generations following Ezra? Nehemiah, son of Hacaliah.

אמר מר יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה תניא כמאן דאמר שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן דתניא (דברים לד, ה) וימת שם משה עבד ה' אפשר משה (מת) וכתב וימת שם משה אלא עד כאן כתב משה מכאן ואילך כתב יהושע דברי ר"י ואמרי לה ר' נחמיה

The Gemara elaborates on the particulars of this baraita: The Master said above that Joshua wrote his own book and eight verses of the Torah. The Gemara comments: This baraita is taught in accordance with the one who says that it was Joshua who wrote the last eight verses in the Torah. This point is subject to a tannaitic dispute, as it is taught in another baraita: “And Moses the servant of the Lord died there” (Deuteronomy 34:5); is it possible that after Moses died, he himself wrote “And Moses died there”? Rather, Moses wrote the entire Torah until this point, and Joshua wrote from this point forward; this is the statement of Rabbi Yehuda. And some say that Rabbi Neḥemya stated this opinion.

אמר לו ר"ש אפשר ס"ת חסר אות אחת וכתיב (דברים לא, כו) לקוח את ספר התורה הזה אלא עד כאן הקב"ה אומר ומשה אומר וכותב מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע כמו שנאמר להלן (ירמיהו לו, יח) ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו

Rabbi Shimon said to him: Is it possible that the Torah scroll was missing a single letter? But it is written: “Take this Torah scroll” (Deuteronomy 31:26), indicating that the Torah was complete as is and that nothing further would be added to it. Rather, until this point the Holy One, Blessed be He, dictated and Moses repeated after Him and wrote the text. From this point forward, with respect to Moses’ death, the Holy One, Blessed be He, dictated and Moses wrote with tears. The fact that the Torah was written by way of dictation can be seen later, as it is stated concerning the writing of the Prophets: “And Baruch said to them: He dictated all these words to me, and I wrote them with ink in the scroll” (Jeremiah 36:18).

כמאן אזלא הא דא"ר יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותן לימא (ר"י היא) ודלא כר"ש אפילו תימא ר"ש הואיל ואשתנו אשתנו:

The Gemara asks: In accordance with whose opinion is that which Rabbi Yehoshua bar Abba says that Rav Giddel says that Rav says: When the Torah is read publicly in the synagogue, one person reads the last eight verses in the Torah, and that section may not be divided between two readers? Shall we say that this is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda and not in accordance with the opinion of Rabbi Shimon, as according to Rabbi Shimon these verses are an integral part of the Torah, written by Moses just like the rest? The Gemara answers: Even if you say that this was said in accordance with the opinion of Rabbi Shimon, since they differ from the rest of the Torah in one way, as Moses wrote them with tears, they differ from the rest of the Torah in this way as well, i.e., they may not be divided between two readers.

יהושע כתב ספרו והכתיב (יהושע כד, כט) וימת יהושע בן נון עבד ה' דאסקיה אלעזר והכתיב (יהושע כד, לג) ואלעזר בן אהרן מת דאסקיה פנחס

It is stated in the baraita that Joshua wrote his own book. The Gemara asks: But isn’t it written toward the end of the book: “And Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died” (Joshua 24:29)? Is it possible that Joshua wrote this? The Gemara answers: Aaron’s son Eleazar completed it. The Gemara asks: But isn’t it also written: “And Eleazar, son of Aaron, died” (Joshua 24:33)? The Gemara answers: Pinehas completed it.

שמואל כתב ספרו והכתיב (שמואל א כח, ג) ושמואל מת דאסקיה גד החוזה ונתן הנביא

It is also stated in the baraita that Samuel wrote his own book. The Gemara asks: But isn’t it written: “And Samuel died” (I Samuel 28:3)? The Gemara answers: Gad the seer and Nathan the prophet finished it.

דוד כתב ספר תהלים על ידי עשרה זקנים וליחשוב נמי איתן האזרחי אמר רב איתן האזרחי זה הוא אברהם כתיב הכא (תהלים פט, א) איתן האזרחי וכתיב התם (ישעיהו מא, ב) מי העיר ממזרח צדק [וגו']

It is further stated that David wrote the book of Psalms by means of ten elders, whom the baraita proceeds to list. The Gemara asks: But then let it also count Ethan the Ezrahite among the contributors to the book of Psalms, as it is he who is credited with Psalms, chapter 89. Rav says: Ethan the Ezrahite is the same person as Abraham. Proof for this is the fact that it is written here: “A Maskil of Ethan the Ezrahite” (Psalms 89:1), and it is written there: “Who raised up one from the east [mizraḥ], whom righteousness met wherever he set his foot” (Isaiah 41:2). The latter verse is understood as referring to Abraham, who came from the east, and for that reason he is called Ethan the Ezrahite in the former verse.

קא חשיב משה וקא חשיב הימן והאמר רב הימן זה משה כתיב הכא הימן וכתיב התם (במדבר יב, ז) בכל ביתי נאמן הוא תרי הימן הוו

The Gemara asks: The baraita counts Moses among the ten elders whose works are included in the book of Psalms, and it also counts Heman. But doesn’t Rav say: The Heman mentioned in the Bible (I Kings 5:11) is the same person as Moses? This is proven by the fact that it is written here: “Heman” (Psalms 88:1), which is Aramaic for trusted, and it is written there about Moses: “For he is the trusted one in all My house” (Numbers 12:7). The Gemara answers: There were two Hemans, one of whom was Moses, and the other a Temple singer from among the descendants of Samuel.

משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב מסייעא ליה לר' לוי בר לחמא דא"ר לוי בר לחמא איוב בימי משה היה כתיב הכא (איוב יט, כג) מי יתן אפוא ויכתבון מלי וכתיב התם (שמות לג, טז) ובמה יודע אפוא

The baraita further states that Moses wrote his own book, i.e., the Torah, the portion of Balaam, and the book of Job. This supports Rabbi Levi bar Laḥma, as Rabbi Levi bar Laḥma says: Job lived in the time of Moses. It is written here with regard to Job: “Oh, that my words were written now [eifo]” (Job 19:23), and it is written there in Moses’ words to God: “For in what shall it be known here [eifo]” (Exodus 33:16). The unusual use of the word eifo in these two places indicates that Job and Moses lived in the same generation.

ואימא בימי יצחק דכתיב (בראשית כז, לג) מי אפוא הוא הצד ציד ואימא בימי יעקב דכתיב (בראשית מג, יא) אם כן אפוא זאת עשו ואימא בימי יוסף דכתיב (בראשית לז, טז) איפה הם רועים

The Gemara comments: But if that is the proof, say that Job lived in the time of Isaac, as it is written in connection with Isaac: “Who then [eifo] is he that has taken venison” (Genesis 27:33). Or say that he lived in the time of Jacob, as it is written with respect to Jacob: “If it must be so now [eifo], do this” (Genesis 43:11). Or say that he lived in the time of Joseph, as it is written with respect to Joseph: “Tell me, I pray you, where [eifo] are they feeding their flocks?” (Genesis 37:16).

לא ס"ד דכתיב (איוב יט, כג) מי יתן בספר ויוחקו ומשה הוא דאיקרי מחוקק דכתיב (דברים לג, כא) וירא ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון

The Gemara answers: It could not enter your mind to say this, as it is written in the continuation of the previously mentioned verse: “Oh, that my words were inscribed [veyuḥaku] in a book” (Job 19:23), and it is Moses who is called the inscriber, as it is written with regard to him: “And he provided the first part for himself, for there was the inscriber’s [meḥokek] portion reserved” (Deuteronomy 33:21).

רבא אמר איוב בימי מרגלים היה כתיב הכא (איוב א, א) איש היה בארץ עוץ איוב שמו וכתיב התם (במדבר יג, כ) היש בה עץ מי דמי הכא עוץ התם עץ הכי קאמר להו משה לישראל ישנו לאותו אדם ששנותיו ארוכות כעץ ומגין על דורו כעץ

Rava says: Job lived at the time of the spies whom Moses sent to scout the land of Canaan. This is proven by the fact that it is written here: “There was a man in the land of Utz, whose name was Job” (Job 1:1), and it is written there in the account of the spies: “Whether there are trees [eitz] in it” (Numbers 13:20). The Gemara asks: Is it comparable? Here the word that is used is Utz, whereas there the word is eitz. The Gemara answers: This is what Moses said to Israel, i.e., to the spies: Is that man named Job still alive, he whose years are as long as the years of a tree and who protects his generation like a tree? This is why the allusion to him here is through the word eitz, rather than Utz.

יתיב ההוא מרבנן קמיה דר' שמואל בר נחמני ויתיב וקאמר איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה אמר ליה עליך אמר קרא איש היה בארץ עוץ איוב שמו

The Gemara relates that one of the Sages sat before Rabbi Shmuel bar Naḥmani and he sat and said: Job never existed and was never created; there was never such a person as Job. Rather, his story was a parable. Rabbi Shmuel bar Naḥmani said to him: In rebuttal to you, the verse states: “There was a man in the Land of Utz whose name was Job” (Job 1:1), which indicates that such a man did indeed exist.

אלא מעתה (שמואל ב יב, ג) ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה וגו' מי הוה אלא משל בעלמא הכא נמי משל בעלמא א"כ שמו ושם עירו למה

The Gemara asks: But if that is so, that the words “there was” prove that Job existed, what shall we say about the parable that Natan the prophet presented to David: “There were two men in one city; the one rich and the other poor. The rich man had very many flocks and herds, but the poor man had nothing except one little lamb, which he had bought and reared” (II Samuel 12:3)? Was there really such a person? Rather, it was merely a parable; here too it is merely a parable. The Gemara answers: If so, that it is a parable, why state his name and the name of his city? Rather, Job was clearly a real person.

רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו איוב מעולי גולה היה ובית מדרשו בטבריא היה מיתיבי ימי שנותיו של איוב משעה שנכנסו ישראל למצרים ועד שיצאו

The Gemara cites another opinion with regard to the time when Job lived. Rabbi Yoḥanan and Rabbi Elazar both say: Job was among those who ascended from the exile to Eretz Yisrael at the start of the Second Temple period, and his house of study was in Tiberias. The Gemara raises an objection from what is taught in a baraita: The days of Job’s life extended from when Israel entered Egypt until they left, indicating that this is the period during which he lived and not, as suggested, in the early days of the Second Temple.