7:9ז׳:ט׳
1 א

הפסח שיצא. חוץ לחומה:

2 ב

ישרף מיד. בארבעה עשר ולא צריך לאשהויי עד הבוקר של ט״ו כדי שתעובר צורתו דהיינו שיבא לידי נותר. ומיהו ביום טוב לא מצי שריף ליה דאין שורפין קדשים ביו״ט:

3 ג

נטמאו בעלים או שמתו. אין פסולו בגופו אלא מחמת דבר אחר:

4 ד

תעובר צורתו. ימתין עד שיבא לידי נותר, ואח״כ ישרפנו:

5 ה

אף זה ישרף מיד. ר״י בן ברוקא לא פליג את״ק אלא כשנטמאו הבעלים או מתו קודם זריקת הדם דלא איחזי בשר באכילה והוה ליה כפסולו בגופו. ואין הלכה כר״י בן ברוקא: