Yitro, Comment 1 יתרו, א׳
1 א

ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם וגו'. בשם רבינו בעל שם טוב, שלא מצינו בכל התורה אצל משה רבינו עליו השלום שאכל. רק השלילה מצאנו (בפ' תשא) לחם לא אכל, ומצאנו ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חותן משה וכו', רק שמשה אכל אכילה רוחניית כזו שאי אפשר לכתוב בתורה הקדושה שהוא בעולם הזה, שאכל, כי לא אכילה גשמיית שבעולם הזה, רק רוחניי מאוד מאוד:
(זרע קודש בסוף רמזי פסח).