Avodah Zarah 4bעבודה זרה ד׳ ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Avodah Zarah 4b"
Toggle Reader Menu Display Settings
4bד׳ ב