Avodah Zarah 22b:11עבודה זרה כ״ב ב:יא
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Avodah Zarah 22b:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
22bכ״ב ב