Toggle Reader Menu Display Settings
Avodah Zarah 12a:3עבודה זרה י״ב א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
12aי״ב א

ששפתו שתי קדירות על גבי כירה אחת ולא חשו להם חכמים

מאי לא חשו להם חכמים

אמר אביי

משום בשר נבילה לא אמרינן

דלמא מהדר אפיה ישראל לאחוריה ושדי עובד כוכבים נבילה בקדירה דכוותה ה"נ לא חשו להם חכמים משום דמי עבודת כוכבים

רבא אמר

מאי לא חשו להם חכמים

משום בישולי עובדי כוכבים דכוותה ה"נ לא חשו להם חכמים משום יום אידם

רבה בר עולא אמר

לא חשו להם חכמים משום צינורא דכוותה ה"נ לא חשו להם חכמים משום לפני אידיהן:

מהו לילך לשם וכו':

ת"ר

עיר שיש בה עבודת כוכבים אסור ליכנס לתוכה ולא מתוכה לעיר אחרת דברי רבי מאיר

וחכ"א

כל זמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום אסור אין הדרך מיוחדת לאותו מקום מותר

ישב לו קוץ בפני עבודת כוכבים לא ישחה ויטלנה מפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים ואם אינו נראה מותר

נתפזרו לו מעותיו בפני עבודת כוכבים לא ישחה ויטלם מפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים ואם אינו נראה מותר

מעיין המושך לפני עבודת כוכבים לא ישחה וישתה מפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים ואם אינו נראה מותר

פרצופות המקלחין מים לכרכין לא יניח פיו על פיהם וישתה מפני שנראה כמנשק לעבודת כוכבים

כיוצא בו לא יניח פיו על סילון וישתה מפני הסכנה

מאי אינו נראה

אילימא דלא מתחזי והאמר רב יהודה אמר רב

כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור

אלא אימא

אם אינו נראה כמשתחוה לעבודת כוכבים מותר

וצריכא דאי תנא קוץ משום דאפשר למיזל קמיה ומשקליה אבל מעות דלא אפשר אימא לא

ואי תנא מעות דממונא אבל קוץ דצערא אימא לא

ואי תנא הני תרתי משום דליכא סכנה אבל מעיין דאיכא סכנה דאי לא שתי מיית אימא לא צריכא