Ahavat David
Title שער
1 א

ספר

2 ב

אהבת דוד

3 ג

מחברת קצת דרושים לשבתות מצויינים. ככתוב בתחילת הספר זאת לפנים. תוכו אהבה אהבת כללותו תוכחות מוסר מינים ממינים. ואתיא מביניא פשוט"י כלי עץ חיים ומאמרי רז"ל היקרים מפנינים. אשר חנן אלהים את עבדו הקטן מקטני הדור קטני קטנים חיים יוסף דוד נר"ו בכמהר"ר יצחק אזולאי זלה"ה מתהלך בגן בי"נן של קודשים אל מקום הדשן דשנים ורעננים:

4 ד

נדפס

5 ה

פה ליוורנו יע"א

6 ו

שנת עלי"ך בטחת"י לפ"ק

7 ז

בדפוס המשובח של החכם כמהר"ר אליעזר סעדון נר"ו

8 ח

מחברת קצת דרושים קב קטני"ת לשבתות הכתף (הגדול כלה תשובה פורים) הימניה אשר דרשתי בישיבת שר וגדול חותם תכנית תורה וגדולה תמים דעים. המשכיל הגביר המרומם איש חסד אוהב התורה ולומדיה חכמים וידועים. כמה"ר אליעזר שאלתיאל חי ריקאנטי זלה"ה ותתענג בדשן נפשו אך רוחו מעשה שעשי"עים. וזרעו לברכה הגבירים הרמים אנשי חסד מחזיקי יד לומדי התורה ואת צנועים. כמה"ר יצחק וכמהר"ר יהושע הי"ו להם ולגבירים בניהם וחתניהם ברב עושר וכבוד ולא יעדי עביד שלטן מינייהו עד יבא מורה צדק ועלו מושיעים. כי"ר.