Insights on Midrash, Targum and Rashi on Bereshit, Noach and Lech Lecha, Targum Yonatan, Chapter 7:21 ביאורים על מדרשים, תרגומים ופירוש רש"י לפרשות בראשית נח ולך לך, ביאורי תרגום יונתן, ז׳:כ״א
1 א

ואתחמסי כל בשרא. נ"ל דהמתרגם בא לתרץ הרי נאמרה בצדיקים גויעה, והנה הגויעה בצדיקים מתרגם בכל מקום ואיתנגי"ד, וכן אונקלס תרגם כן בכל מקום וכאן תירגם ומי"ת. על כן אחשבה דמתרגם סבירא ליה דשורש גויע"ה בלשון הקודש היא אסיפת הדבר כרגע בלי איחור, וזה ענין הגויעה בצדיקים להיותם צופים זיו השכינה ומשתוקקים להתקרב אז אל שרשם, ונאספים כרגע מגודל תשוקתם. וכאן מגודל רשעתם, אזי המים הזדונים עם המחבלים חטפו אותם כרגע להשלים רצון קוניהם, על כן יצדק גם בהם גויעה (בראשית ז כא) שכרגע ספו תמו, על כן פירש ואתחמס"י, שחטפו אותם המים כרגע, נ"ל: