21bכ״א ב:ל״ו
אין זקוק לה ומותר להשתמש לאורה [one] is not obligated to [relight] it and [one] is permitted to use its light;
א"ר זירא אמר רב מתנה ואמרי לה א"ר זירא אמר רב Rabbi Zera said that Rav Matna said, and some say it [thus]: Rabbi Zera said that Rav said:
פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין בשבת The wicks and oils that the Sages said [we] don't light with them on Shabbat, we [may] light with them on Chanukkah, whether on Shabbat [of Chanukkah] or on the weekdays.
א"ר ירמיה Rabbi Yirmiyah said:
מאי טעמא דרב קסבר What is Rav's reasoning? He is thinking:
כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה If it goes out, [one] is not obligated to [relight] it, and [one] is forbidden from using its light.
אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה דר' ירמיה ולא קיבלה The Sages said this [teaching] before Abbaye in the name of Rabbi Yirmiyah, and he did not accept it;
כי אתא רבין אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה דר' יוחנן וקיבלה when Ravin came, they said this [teaching] before Abbaye in the name of Rabbi Yochanan and he accepted it.
אמר He said,
אי זכאי גמירתיה לשמעתיה מעיקרא "If I had merited, I would have learned [i.e., accepted] the teaching from the outset! -
והא גמרה But behold, [in the end] he learned [i.e., accepted] it! -
נפקא מינה לגירסא דינקותא the practical implication is for the [virtues of] the [rehearsed] learning of one's youth.
וכבתה אין זקוק לה "If it goes out, [one] is not obligated to [relight] it" -
ורמינהו they threw [a contradictory source] against it:
מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק "Its mitzvah is from when the sun sets until the foot is gone from the marketplace".
מאי לאו דאי כבתה הדר מדליק לה Is this not [implying] that if it goes out, [one] is obligated to [relight] it?!
לא דאי לא אדליק מדליק No, [it's implying] that if he didn't light [immediately after sunset], he [still] lights [until "the foot is gone..."];
וא"נ alternatively, for [indicating]
לשיעורה: it's measuring [of duration].
עד שתכלה רגל מן השוק ועד כמה "Until the foot is gone from the marketplace" - and until how [late is that]?
אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן Rabba bar bar Chana said that Rabbi Yochanan said:
עד דכליא ריגלא דתרמודאי: Until the foot of the Tarmodian [caste] is gone.
ת"ר Our Sages taught:
מצות חנוכה נר איש וביתו The mitzvah of Chanukkah is a [single] candle for [each] man and his household [ביתו can also translate as wife],
והמהדרין נר לכל אחד ואחד and those who embellish [the mitzva]: A candle for each and every one;
והמהדרין מן המהדרין ב"ש אומרים and those who embellish exceedingly: Beit Shammai says:
יום ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך The first day he lights eight, from then on, he diminishes continuously,
וב"ה אומרים and Beit Hillel says:
יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך The first day he lights one, from then on, he increases continuously.
אמר עולא Ulla said
פליגי בה תרי אמוראי במערבא ר' יוסי בר אבין ור' יוסי בר זבידא חד אמר They argued about it - two Amoraim from the West [i.e., Eretz Yisrael]: Rabbi Yosi bar Avin and Rabbi Yosi bar Zevida. One said:
טעמא דב"ש כנגד ימים הנכנסין וטעמא דב"ה כנגד ימים היוצאין Beit Shammai's rationale is: to correspond to the days yet to come, and Beit Hillel's rationale is: to correspond to the days which have passed;
וחד אמר [the other] one said:
טעמא דב"ש כנגד פרי החג וטעמא דבית הלל דמעלין בקדש ואין מורידין Beit Shammai's rationale is: to correspond to the bulls [offered on Sukkot] and Beit Hillel's rationale is that [we] increase in [matters of] holiness and do not decrease.
אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן Rabbah bar Bar Chanah said that Rabbi Yochanan said:
שני זקנים היו בצידן אחד עשה כב"ש ואחד עשה כדברי ב"ה זה נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג וזה נותן טעם לדבריו דמעלין בקדש ואין מורידין There were two elder [scholars] in Tzidon, one acted according to the words of Beit Shammai, and [the other] one acted according to the words of Beit Hillel. This [one] gave reason for his words [i.e., actions] - corresponding to the bulls [offered] on Sukkot, and this [other] one gave reason for his words: that [we] increase in [matters of] holiness and do not decrease.
ת"ר Our Sages taught:
נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ The Chanukkah candle - it is a mitzvah to place it at the door of his house, on the outside,
אם היה דר בעלייה מניחה בחלון הסמוכה לרה"ר and if he was living in an attic [i.e., with no direct access to public areas], he places it in a window adjoining the public area
ובשעת הסכנה מניחה על שלחנו ודיו and in times of danger [i.e., persecution], he places it on his table and it is sufficient for him.
אמר רבא Rava said:
צריך נר אחרת להשתמש לאורה He needs another light [in order] to use its [i.e., the Chanukkah candles'] light
ואי איכא מדורה לא צריך ואי אדם חשוב הוא אע"ג דאיכא מדורה צריך נר אחרת: and if there is a hearth-fire, he doesn't need [another light], but if he is a wealthy man, even though there is a hearth-fire, he does need another light.
מאי חנוכה What is Chanukkah,
דתנו רבנן that our Sages taught:
בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון On the 25th of Kislev - the days of Chanukkah, they are eight, not to eulogize on them and not to fast on them?
שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים When the Greeks entered the Temple, they polluted all the oils in the Temple, and when the Hasmonean dynasty overcame and defeated them, they checked and they found but one cruse of oil that was set in place with the seal of the High Priest, but there was in it only [enough] to light a single day. A miracle was done with it, and they lit from it for eight days.
לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה The following year [the Sages] fixed those [days], making them holidays for praise and thanksgiving.
תנן התם We taught there [in a Mishnah]:
גץ היוצא מתחת הפטיש ויצא והזיק חייב A spark that goes out from under the hammer, [if] it went out and damaged, he [i.e., the smith] is liable.
גמל שטעון פשתן והוא עובר ברשות הרבים ונכנסה פשתנו לתוך החנות ודלקה בנרו של חנוני והדליק את הבירה בעל הגמל חייב If a camel was loaded with flax and passes in the public domain and the flax enters [i.e., protrudes] into a store and it catches fire from the storekeeper's candle and sets the whole area [lit.: group of buildings] ablaze, the camel owner is liable.
הניח חנוני את נרו מבחוץ חנוני חייב If the storekeeper set his candle outside, the storekeeper is liable.
רבי יהודה אומר Rabbi Yehudah says:
בנר חנוכה פטור With a Chanukkah candle, he is exempt.
אמר רבינא (משום דרבה) זאת אומרת Ravina said: This implies.
נר חנוכה מצוה להניחה בתוך עשרה [that for] the Chanukkah candle, it is a mitzvah to set it within ten handbredths [from the ground],
דאי ס"ד למעלה מעשרה לימא ליה for if it occurred to you [that it is acceptable] above ten handbreadths, let him [i.e., the camel owner] say to him [i.e., the storekeeper]:
היה לך להניח למעלה מגמל ורוכבו "you should have set it above camel and rider!"
ודילמא But perhaps,
אי מיטרחא ליה טובא אתי לאימנועי ממצוה: if we trouble him so much, he will come to refrain from the mitzvah!
אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום Rav Kahana said: Rav Natan bar Manyumei expounded in the name of Rav Tanchum: