Mishnah Sotah 5.2 משנה סוטה
Just as the water checks her [the woman], so does the water check him [the cuckolder], as it says (Numbers 5:22, Numbers 5:27) "and it shall enter," "and it shall enter." Just as she is forbidden to her husband, so she is also forbidden to the cuckolder, as it says, (Numbers 5:27, Numbers 5:29) "is defiled", "and is defiled." These are the words of Rabbi Akiva. Rabbi Yehoshua says, thus would Rabbi Zechariah ben HaKatzav expound. Rebbi says, two times it is said in the section: "if she is defiled," "she is defiled," one for the husband, and one for the cuckolder. כשם שהמים בודקין אותה, כך המים בודקין אותו, שנאמר (במדבר ה) ובאו, ובאו.כשם שאסורה לבעל, כך אסורה לבועל, שנאמר (שם) נטמאה, ונטמאה, דברי רבי עקיבא.אמר רבי יהושע, כך היה דורש זכריה בן הקצב.רבי אומר, שני פעמים האמורים בפרשה אם נטמאה נטמאה, אחד לבעל ואחד לבועל. On that day [the day Rabban Gamliel was deposed from the position of Prince] Rabbi Akiva expounded, (Leviticus 11:33) "any earthenware vessel into which any of them fall, whatever is within it shall become impure." It does not say "impure" but "becomes impure" -- thus it makes others impure. This teaches that a loaf of second-degree impurity can make impure a loaf to the third-degree. Rabbi Yehoshua said, who will remove the dirt from your eyes Rabban Yochanan ben Zakkai? You used to say that in the future another generation will purify a third-degree loaf, because there is no verse from the Torah that makes it impure. Now behold, Akiva your student brings a verse from the Torah that it is impure! As it says, "all that is in it becomes impure." בו ביום דרש רבי עקיבא, (ויקרא יא) וכל כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא, אינו אומר טמא אלא יטמא, לטמא אחרים, למד על ככר שני שמטמא את השלישי .אמר רבי יהושע, מי יגלה עפר מעיניך, רבן יוחנן בן זכאי, שהיית אומר, עתיד דור אחר לטהר ככר שלישי, שאין לו מקרא מן התורה שהוא טמא, והלא עקיבא תלמידך מביא לו מקרא מן התורה שהוא טמא, שנאמר, כל אשר בתוכו יטמא. On that day, Rabbi Akiva expounded: (Numbers 35:5) "You shall measure outside the city on the eastern outskirts, 2000 cubits...", and another verse says (Numbers 35:4) "... from the wall of the city and outward, 1000 cubits around." It is impossible to say 1000 cubits, for it already said 2000 cubits, and it is impossible to say 2000 cubits, for it already said 1000 cubits. How does it work? One-thousand cubits is for the open land, and 2000 cubits is the Sabbath border [the distance one can travel from the city on Sabbath]." Rabbi Eliezer, son of Rabbi Yosi the Galilian says, 1000 cubits is for the open land, and 2000 cubits is for fields and orchards. בו ביום דרש רבי עקיבא (במדבר לה) ומדתם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים.באמה וגו', ומקרא אחר אומר (שם) מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב.אי אפשר לומר אלף אמה, שכבר נאמר אלפים אמה, ואי אפשר לומר אלפים אמה, שכבר נאמר.אלף אמה, הא כיצד, אלף אמה מגרש ואלפים אמה תחום שבת.רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אלף אמה מגרש ואלפים אמה שדות וכרמים. On that day, Rabbi Akiva expounded: (Exodus 15:1) "Then Moshe and the Children of Israel sang this song to God, and they spoke, saying..." It was not necessary to state, 'saying,' so what is meant by 'saying?' It means the Israel was answering each phrase after Moshe, as in the reading of Hallel, thus it says 'saying.' Rabbi Nechemiah says, like the reading of Shema, and not like the reading of Hallel. בו ביום דרש רבי עקיבא (שמות טו), אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר, שאין תלמוד לומר לאמר, ומה תלמוד לומר לאמר, מלמד שהיו ישראל עונין אחריו של משה על כל דבר ודבר, כקורין את ההלל, לכך נאמר לאמר.רבי נחמיה אומר, כקורין את שמע ולא כקורין את ההלל. On that day, Rabbi Yehoshua ben Hyrkenos expounded: Iyov only served God from love as it says, (Job 13:15) "Though he slay me, in Him I trust." Yet still the matter is uncertain. [Does it mean] 'In Him I hope' or 'I don't hope'? We learn [however] (Job 27:5) "Until I die, I will not remove my integrity from me." This teaches that he acted out of love. Rabbi Yehoshua said, who will remove the dirt from your eyes Rabban Yochanan ben Zakkai? You used to expound all your life that Iyov only served God through fear, as it says, (Job 1:8) "A perfect and straight man, God-fearing, and turning from evil." Now behold, Yehoshua your student's student teaches that he acted through love! בו ביום דרש רבי יהושע בן הרקנוס, לא עבד איוב את הקדוש ברוך הוא אלא מאהבה, שנאמר (איוב יג) הן יקטלני לו איחל.ועדין הדבר שקול, לו אני מצפה או איני מצפה, תלמוד לומר (שם כז) עד אגוע לא אסיר תמתי ממני, מלמד שמאהבה עשה.אמר רבי יהושע, מי יגלה עפר מעיניך, רבן יוחנן בן זכאי, שהיית דורש כל ימיך שלא עבד איוב את המקום אלא מיראה, שנאמר (שם א) איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע, והלא יהושע תלמיד תלמידך למד שמאהבה עשה.
About Text
Notes
Texts
Add a New Text
Text or commentator name:
Add Cancel
Click a to add a Source.
Cancel
Add a Source to:
OK Choose again Cancel
Original Translation Copied Text
This text will be published with a CC-0 licence, effectively donating it to the Public Domain. Only submit texts as "Original Translation" that you have authored.
Copied texts must either be in the Public Domain or carry a Creative Commons license such as CC0, CC-BY, or CC-BY-SA. You can learn more about when a text passes into the Public Domain on this summary of Copyright Terms.
Version Title:
Copied from:
Language:
Sefaria doesn't yet know about the text "".
Please provide some basic information about this text.
?
The primary title of a text. Texts may have multiple titles which can be entered below, but this will be the default way of referring to this text.

Titles in this field must use Roman chacters, but may be transliterations. Add titles in Hebrew characters below.
Text Title
?
The primary title of a text in Hebrew characters. Alternate Hebrew titles may also be added under "Alternate Titles" below.
Hebrew Title(optional)
?
Alternate Titles can include alternate translations, alternate transliterations spellings, and abbreviations.

Enter each alternate separated by a comma.
Alternate Titles(optional)
?
A category for the text. Categories are used in searching and grouping texts.
Category
?
A Text's Structure is represented by the hieracrchy of different types of sections that make up the text.

For example, texts of the Tanach like Genesis are divided into "Chapters" which are then divided into "Verses".

Larger texts, such as the Mishneh Torah, may have more levels in their hierarchy, for example "Book" > "Section" > "Chapter" > "Law".
Text Structure
> X add level of structure
?
Shorthands are alternative ways of refering to a particular point or passage in a text.

For example "Rambam, Hilchot Tshuva" is shorter and more common way to refer to the 7th topic in the first book of Mishneh Torah. From Sefaria's perpective, this segment of text is "Mishneh Torah 1:7", but we we want to capture more human readable forms.

Shorthands are also used to capture multiple ways to refer to a text. For example, since Sefaria stores Genesis in terms of chapters and verses, "Parsha Toledot" is a shorthand for "Genesis 25:19-28:9".

Enter the shorthand text in the box on the left, then enter either a single reference or a range on the right.
Shorthands(optional)
X
add shorthand
Save Cancel

Please log in to add or edit.

Log In Sign Up
Cancel
Sefaria does not currently run on Internet Explorer.

Please try using Chrome, Firefox or Safari.

Sorry, there's just too much to do!