משנה שביעית Mishnah Sheviit

Mishnah משנה Seder Zeraim סדר זרעים
Show:מציג:  Chapters פרק Mishnayot משנה
Bilingual דו-לשוני Hebrew עברית English אנגלית Partial Hebrew עברית חלקית Partial English אנגלית חלקית

Available Texts

10 Chapters, 89 Mishnayot Complete
10 Chapters, 89 Mishnayot Complete

Title Variants

משנה שביעית, שביעית
M Sheviit, Mishna Sheviit, M. Sheviit, Shevi'it, Sheviit, Mishnah Sheviit