Edit Text Info
Edit Text
Add this Text
Add a Translation
Mishnah Sanhedrin 10.4 משנה סנהדרין
All Jews have a share in the World to Come, as it says, (Isaiah 60:21), “Thy people are all righteous; they shall inherit the land for ever, the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified.” These have no share in the World to Come: One who says that [the belief of] resurrection of the dead is not from the Torah, [one who says that] that the Torah is not from Heaven, and an Apikoros. Rabbi Akiva says: also one who reads outside books, and one who whispers [an incantation] over a wound, saying, (Exodus 15:26) “I will bring none of these diseases upon thee that I brought upon the Egyptians for I am the Lord that healeth thee.” Abba Shaul says, also one who utters the Divine name as it is spelled. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר (ישעיה ס, כא) ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. האומר אין תחית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמים, ואפיקורוס. רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצונים, והלוחש על המכה, ואומר (שמות טו, כו) כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רפאך. אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו. Three kings and four commoners have no share in the World to Come. The three kings are: Jeroboam, Ahab, and Manasseh. Rabbi Yehudah says, Manasseh does have a share in the World to Come, as it says (II Chronicles 33:13), "And [Manasseh] prayed unto Him; and He was entreated of him, and heard his supplication, and brought him back to Jerusalem into his kingdom." [The Sages] said to him, to his kingdom He brought him back, but He did not bring him back to life in the World to Come. The four commoners are: Balaam, Doeg, Achitophel, and Gehazi. שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. שלשה מלכים, ירבעם, אחאב, ומנשה. רבי יהודה אומר, מנשה יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר (דברי הימים ב לג, יג) ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו. אמרו לו, למלכותו השיבו, ולא לחיי העולם הבא השיבו. ארבעה הדיוטות, בלעם, ודואג, ואחיתפל, וגחזי. The generation of the Flood has no share in the World to Come, nor will it stand in judgment, as it is says, (Genesis 6:3) "My spirit shall not abide [yadon] in man forever," neither judgment [din] not spirit. The generation of Division has no share in the World to Come, as it is says, (Genesis 11:8) "So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth." "So the Lord scattered them," in this world; (Genesis 11:9) "and from thence did the Lord scatter them abroad" in the World to Come. The people of Sodom have no share in the World to Come, as it says, (Genesis 13:13) "Now the men of Sodom were wicked and sinners against the Lord exceedingly." "Wicked" in this world, "and sinners" in the World to Come. But they will stand in judgment. Rabbi Nechemiah says , neither will stand in judgment, as it says, (Psalms 1:5) "Therefore the wicked shall not stand in the judgment, Nor sinners in the congregation of the righteous." "Therefore the wicked shall not stand in judgment," this is the generation of the Flood; "nor sinners in the congregation of the righteous," this is the people of Sodom. [The Sages] said to him, they will not stand in the congregation of the righteous, but they will stand in the congregation of the wicked. The spies have no share in the World to Come, as it says, (Numbers 14:37) "Even those men that did bring up an evil report of the land, died by the plague before the Lord." "Died," in this world; "in the plague," in the World to Come. The generation of the wilderness has no share in the World to Come and will not stand in judgment, as it is written, (Numbers 14:35) "In this wilderness they shall be consumed, and there they shall die," according to Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer says, about them [the verse] says, (Psalms 50:5) "Gather My saints together unto Me; Those that have made a covenant with Me by sacrifice." The congregation of Korah will not ascend in the future, as it says, (Numbers 16:33) "and the earth closed upon them," in this world; "and they perished from among the assembly," in the World to Come, according to Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer says, about them [the verse] says, (I Samuel 2:6) "The Lord killeth, and maketh alive; He bringeth down to the grave, and bringeth up." The Ten Tribes will not return in the future, as it says, (Deuteronomy 29:27) "[God] will cast them into another land, as it is this day." Just as this day goes and does not return, so too, they will go and will not return, according to Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer says, just as the day grows dark and [then] grows light; so too, the Ten Tribes, for whom it grew dark, in the future it will thus grow light for them. דור המבול אין להם חלק לעולם הבא, ואין עומדין בדין, שנאמר (בראשית ו, ג) לא ידון רוחי באדם לעלם, לא דין ולא רוח. דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר (בראשית יא, ח) ויפץ ה' אתם משם על פני כל הארץ. ויפץ ה' אתם, בעולם הזה. (בראשית יא, ט) ומשם הפיצם ה', לעולם הבא. אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר (בראשית יג יג) ואנשי סדם רעים וחטאים לה' מאד. רעים בעולם הזה, וחטאים לעולם הבא. אבל עומדין בדין. רבי נחמיה אומר, אלו ואלו אינן עומדין בדין, שנאמר (תהלים א, ה) על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. על כן לא יקמו רשעים במשפט, זה דור המבול. וחטאים בעדת צדיקים, אלו אנשי סדום. אמרו לו, אינם עומדים בעדת צדיקים, אבל עומדין בעדת רשעים. מרגלים אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר (במדבר יד, לז) וימתו האנשים מוצאי דבת הארץ רעה במגפה לפני ה'. וימתו, בעולם הזה. במגפה, בעולם הבא. דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין, שנאמר (במדבר יד, לה) במדבר הזה יתמו ושם ימתו, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר (תהלים נ, ה) אספו לי חסידי כרתי בריתי עלי זבח. עדת קרח אינה עתידה לעלות, שנאמר (במדבר טז, לג) ותכס עליהם הארץ, בעולם הזה, ויאבדו מתוך הקהל, לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר (שמואל א ב, ו) ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. עשרת השבטים אינן עתידין לחזור, שנאמר (דברים כט, כז) וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזה, מה היום הזה הולך ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינם חוזרים, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, מה היום מאפיל ומאיר, אף עשרת השבטים שאפל להן, כך עתיד להאיר להן. The people of a wayward city have no share in the World to Come, as it says, (Deuteronomy 13:14) "Certain base fellows are gone out from the midst of thee, and have drawn away the inhabitants of their city." And they are not executed unless those leading them astray are from that city and are from that tribe; and unless the majority [of that city] is lead astray; and unless men led them astray. [If] women or minors led them astray; or they only led a minority [of the city] astray; or the ones leading them stray were from outside [the city]—[those led astray] are [considered as] individuals [who each committed idolatry], and [they consequently] require two witnesses and warnings for every one [for them to be liable for execution by the court]. This [law] is more severe with respect to individuals than to the many: individuals are [executed by] stoning, and therefore their property escapes [destruction], [whereas] the many are [executed] by the sword [i.e. by decapitation], and therefore their property is lost. אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר (דברים יג, יד) יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי עירם. ואינן נהרגים עד שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו השבט, ועד שידח רבה ועד שידיחום אנשים. הדיחוה נשים וקטנים או שהדח מעוטה, או שהיו מדיחיה חוצה לה, הרי אלו כיחידים, וצריכין שני עדים והתראה לכל אחד ואחד. זה חמר ביחידים מבמרבים, שהיחידים בסקילה, לפיכך ממונם פלט. והמרבים בסיף, לפיכך ממונם אבד. (Deuteronomy 13:16) "Thou shalt surely smite, etc." Donkey drivers and camel drivers that pass from place to place, they can save it. (Deuteronomy 13:16) "Destroying it utterly, and all that is therein, etc," from here they said: the property of the righteous inside [the city] is lost, [whereas the property of the righteous] outside [the city] escapes. [But] that of the wicked, whether inside or outside, is destroyed. (דברים יג, טז) הכה תכה את וגו'. החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום, הרי אלו מצילין אותה. (דברים יג, טז) החרם אתה ואת כל אשר בה וגו', מכאן אמרו, נכסי צדיקים שבתוכה אובדין, שבחוצה לה פלטין. ושלרשעים, בין שבתוכה בין שבחוצה לה, הרי אלו אובדין. As it says, (Deuteronomy 13:17) "And thou shalt gather all the spoil of it into the midst of the broad place thereof"; If it does not have a broad place, we make a broad place. If its broad place were outside, we bring it inside. As it says, "And you shall burn with fire the city, and all the spoil thereof every whit, unto the Lord thy God." Its spoils, not the spoils of Heaven. From here they said: the hekdeshot [property consecrated to the Temple] within it must be redeemed; and the terumot [portions given to the priest] must be allowed to rot; ma'aser sheni [the second tithe, which must be eaten in Jerusalem] and Holy Scriptures should be buried. "Every whit [kalil], unto the Lord thy God": Rabbi Shimon says, said God, if you make judgment on a wayward city, I will consider it as if you offered a complete [kalil] burnt-offering before Me. "And it shall be a heap forever; it shall not be built again": you may not make [it even] gardens or orchards, according to Rabbi Yosi Hagalili. Rabbi Akiva says, "it shall not be built again": it may not be rebuilt to what it was, but it may be made into gardens and orchards. " (Deuteronomy 13:18) "And there shall cleave nought of the devoted thing to thy hand": So long as the wicked are in the world, burning anger is in the world. [Once] the wicked are destroyed from the world, burning anger is removed from the world. שנאמר (דברים יג, יז) ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה וגו'. אם אין לה רחוב, עושין לה רחוב. היה רחובה חוצה לה, כונסין אותו לתוכה. (דברים יג, יז) ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לה' אלהיך. שללה, ולא שלל שמים. מכאן אמרו, ההקדשות שבה יפדו ותרומות ירקבו, מעשר שני וכתבי הקדש יגנזו. כליל לה' אלהיך, אמר רבי שמעון, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם עושין דין בעיר הנדחת, מעלה אני עליכם כאלו אתם מעלין עולה כליל לפני. (דברים יג, טז) והיתה תל עולם לא תבנה עוד, לא תעשה אפלו גנות ופרדסים, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, לא תבנה עוד, לכמו שהיתה אינה נבנית, אבל נעשית היא גנות ופרדסים. (דברים יג, יח) ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, שכל זמן שהרשעים בעולם, חרון אף בעולם. אבדו רשעים מן העולם, נסתלק חרון אף מן העולם.
About Text
Notes
Texts
Add a New Text
Text or commentator name:
Add Cancel
Click a to add a Source.
Cancel
Add a Source to:
OK Choose again Cancel
Original Translation Copied Text
Version Title:
Copied from:
Language:
Sefaria doesn't yet know about the text "".
Please provide some basic information about this text.
?
The primary title of a text. Texts may have multiple titles which can be entered below, but this will be the default way of referring to this text.

Titles in this field must use Roman chacters, but may be transliterations. Add titles in Hebrew characters below.
Text Title
?
The primary title of a text in Hebrew characters. Alternate Hebrew titles may also be added under "Alternate Titles" below.
Hebrew Title(optional)
?
Alternate Titles can include alternate translations, alternate transliterations spellings, and abbreviations.

Enter each alternate separated by a comma.
Alternate Titles(optional)
?
A category for the text. Categories are used in searching and grouping texts.
Category
?
A Text's Structure is represented by the hieracrchy of different types of sections that make up the text.

For example, texts of the Tanach like Genesis are divided into "Chapters" which are then divided into "Verses".

Larger texts, such as the Mishneh Torah, may have more levels in their hierarchy, for example "Book" > "Section" > "Chapter" > "Law".
Text Structure
> X add level of structure
?
Shorthands are alternative ways of refering to a particular point or passage in a text.

For example "Rambam, Hilchot Tshuva" is shorter and more common way to refer to the 7th topic in the first book of Mishneh Torah. From Sefaria's perpective, this segment of text is "Mishneh Torah 1:7", but we we want to capture more human readable forms.

Shorthands are also used to capture multiple ways to refer to a text. For example, since Sefaria stores Genesis in terms of chapters and verses, "Parsha Toledot" is a shorthand for "Genesis 25:19-28:9".

Enter the shorthand text in the box on the left, then enter either a single reference or a range on the right.
Shorthands(optional)
X
add shorthand
Save Cancel

Please log in to add or edit.

Log In Sign Up
Cancel
Sefaria does not currently run on Internet Explorer.

Please try using Chrome, Firefox or Safari.

Sorry, there's just too much to do!