5ה׳
1 א
אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכונו את לבם למקום. אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו. ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק: [One] should not stand up to pray unless he is in a serious frame of mind. The original pious ones used to wait one hour and then pray, in order to direct their hearts towards the Omnipresent. [While one is reciting Shemoneh Esrei,] even if the king greets him, he should not respond to him, and even if a snake wraps around his heel, he should not interrupt.
2 ב
מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים. ושואלין הגשמים בברכת השנים. והבדלה בחונן הדעת. ר' עקיבא אומר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה רבי אליעזר אומר בהודאה: [We] mention the request for rain in [the blessing of] Techiyat HaMeitim [Resurrection of the Dead]; and [we] ask for rain [by adding the phrase Vetein Tal Umatar Livrakhah] in Birkat HaShanim [Blessing of the Year's crops]; and [we recite] Havdalah [blessing for the transition from Sabbath to weekday] in [the blessing of] Chonein Hada'at [Endower of Knowledge]. Rabbi Akiva says: One recites it [Havdalah] as a fourth blessing by itself. Rabbi Eliezer says: [One recites Havdalah] in the blessing of Modim [Thanksgiving].
3 ג
האומר על קן צפור יגיעו רחמיך ועל טוב יזכר שמך. מודים מודים משתקין אותו. העובר לפני התיבה וטעה יעבר אחר תחתיו ולא יהא סרבן באותה שעה מנין הוא מתחיל מתחלת הברכה שטעה בה: One who says [in prayer]: "To the nest of a bird does Your compassion reach!" and "On the good shall Your Name be mentioned!" "Thank you, thank you"--silence him. One who leads the prayer service and makes a mistake--replace him with another. And he [who is asked to serve as the replacement] should not refuse at such a time. From where should [the replacing leader] begin? From the beginning of the blessing in which [the first leader] made a mistake.
4 ד
העובר לפני התיבה לא יענה אחר הכהנים אמן מפני הטירוף ואם אין שם כהן אלא הוא לא ישא את כפיו. ואם הבטחתו שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפלתו רשאי: One who leads the prayers should not repond after [the blessing of] the Kohanim [by saying] "Amen", because of the lost concentration [that might ensue]. If there is no Kohen there besides him [to recite the Priestly Blessing], He should not recite the Priestly Blessing [himself]. But if he is confident that he will [be able to] recite the Priestly Blessing and [then] return to his prayer, [he is] permitted.
5 ה
המתפלל וטעה סימן רע לו. ואם שליח צבור הוא סימן רע לשולחיו. מפני ששלוחו של אדם כמותו. אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא כשהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת. אמרו לו מנין אתה יודע אמר להם אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף: One who is praying, and makes a mistake, it is a bad omen for him; and if he was a delegate of the congregation, it is a bad omen for his delegators [the congregation], because a person's messenger is [considered] like himself. They used to say about him, about Rabbi Chanina ben Dosa: When he would pray for the sick, he would say: This one will live and this one will die. They said to him: How do you know? He replied to them: If the prayer is fluent in my mouth, I know that it has been accepted; and if not, then I know that it has been torn up.