Edit Text Info
Edit Text
Add this Text
Add a Translation
Mishnah Avodah Zarah 5:2 משנה עבודה זרה
One who hires a worked to work with him with Nessech wine, his salary is prohibited. If he was hired to perform a different task, even if he said to him move that barrel of Nesech wine from one place to another his salary is permitted. One who rents a donkey to transport Nesech wine its rental fee is prohibited. If it was rented to ride on, even though the non-Jew used it to transport his flask [of Nesech wine], its rental fee is permitted. השוכר את הפועל לעשות עמו ביין נסך, שכרו אסור.שכרו לעשות עמו מלאכה אחרת, אף על פי שאמר לו העבר לי חבית של יין נסך ממקום למקום, שכרו מתר.השוכר את החמור להביא עליה יין נסך, שכרה אסור.שכרה לישב עליה, אף על פי שהניח הגוי לגינו עליה, שכרה מתר. Nesech wine which fell on top of grapes, he can rinse them and they are permitted. If they were cracked, they are prohibited. [if they fell on figs or dates, if there is enough wine to impart its flavor (into the fruit) it is prohibited]. It once happened to Baytus Son of Zonin that brought dried figs on a boat and a barrel of Nesech wine burst and fell on them and he asked the sages and they permitted [the dried figs]. This is the rule, if there is increased enjoyment due to the imparted flavor it is prohibited, but if not it is permitted, like the case of vinegar falling on beans. יין נסך שנפל על גבי ענבים, ידיחן והן מתרות .ואם היו מבקעות, אסורות.[ נפל על גבי תאנים או על גבי תמרים, אם יש בהן בנותן טעם, אסור ].מעשה בביתוס בן זונין שהביא גרוגרות בספינה.ונשתברה חבית של יין נסך ונפל על גביהן, ושאל לחכמים והתירום.זה הכלל, כל שבהנאתו בנותן טעם, אסור.כל שאין בהנאתו בנותן טעם, מתר , כגון חמץ שנפל על גבי גריסין. A non-Jew who was transporting jugs of wine with a Jew from one place to another, if there was a constant guard on them they are permitted. If he let him know that he was going away [they are prohibited if there was enough time] to puncture [the seal] patch it and allow it to dry. Rabbi Shimon son of Gamliel says it must be enough time for him to open [the seal] create a new one and allow it to dry. נכרי שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום , אם היה בחזקת המשתמר, מתר.אם הודיעו שהוא מפליג, כדי שישתום ויסתום ויגוב.רבן שמעון בן גמליאל אומר, כדי שיפתח ויגוף ותגוב. One who leaves his wine in a wagon or a boat and took a shortcut to the city to bathe, [the wine] is permitted. If he let him know that he was going away [they are prohibited if there was enough time] to puncture [the seal], patch it, and allow it to dry. Rabbi Shimon son of Gamliel says it must be enough time for him to open [the seal], create a new one, and allow it to dry. One who leaves a non-Jew in his store, even if he is entering and exiting it is permitted. If he let him know that he was going away [they are prohibited if there was enough time] to puncture [the seal], patch it, and allow it to dry. Rabbi Shimon son of Gamliel says it must be enough time for him to open [the seal], create a new one, and allow it to dry. המניח יינו בקרון או בספינה והלך לו בקפנדריא, נכנס למדינה ורחץ, מתר.אם הודיעו שהוא מפליג, כדי שישתום ויסתום ויגוב.רבן שמעון בן גמליאל אומר, כדי שיפתח ויגוף ותגוב.המניח נכרי בחנות, אף על פי שהוא יוצא ונכנס , מתר.ואם הודיעו שהוא מפליג, כדי שישתום ויסתום ויגוב.רבן שמעון בן גמליאל אומר, כדי שיפתח ויגוף ותגוב. If he was eating with him at a table and he left a jug of wine on the table and a jug of wine on a side table and left the room, what is on the table is prohibited and what is on the side table is permitted. If he said to him "please pour and drink", even the jug on the side table become prohibited. Open barrels are prohibited, if they were closed [the only become prohibited if there was time] to puncture [the seal], patch it, and allow it to dry. היה אוכל עמו על השלחן והניח לגינה על השלחן, ולגינה על הדלבקי , והניחו ויצא, מה שעל השלחן, אסור.ומה שעל הדלבקי, מתר.ואם אמר לו הוי מוזג ושותה, אף שעל הדלבקי אסור.חביות פתוחות, אסורות.סתומות, כדי שיפתח ויגוף ותגוב. A troop of non-Jewish soldiers that enter a city at a time of peace, all open barrels are prohibited but sealed barrels are permitted. If it were a time of war, both sealed and unsealed barrels are permitted, because they do not have enough time to pour libations. בלשת גוים שנכנסה לעיר בשעת שלום, חביות פתוחות, אסורות.סתומות , מתרות.בשעת מלחמה, אלו ואלו מתרות , לפי שאין פנאי לנסך. Jewish workers whom a non-Jew paid in Nesech wine, they can say to him give us its value, but once it enters their domain, it becomes prohibited. One who sells his wine to a non-Jew if he set the price before measuring the volume the fee is permitted, but if he measured before setting the price, the fee is prohibited. If he took a funnel and measured the wine into a non-Jews jug and then into a Jews jug if the funnel has a wine catcher it is prohibited, if he pours from one container to another, what is in the one he poured from is permitted, but what is in the one he poured into is prohibited. אמנין של ישראל ששלח להם נכרי חבית של יין נסך בשכרן, מתרים לומר לו תן לנו את דמיה.[ ואם ] משנכנסה לרשותן, אסור .המוכר יינו לנכרי, פסק עד שלא מדד, דמיו מתרין.מדד עד שלא פסק, דמיו אסורין.נטל את המשפך ומדד לתוך צלוחיתו של נכרי וחזר ומדד לתוך צלוחיתו של ישראל, אם יש בו עכבת יין, אסור.המערה מכלי אל כלי, את שערה ממנו, מתר.ואת שערה לתוכו, אסור. Nesech wine is forbidden [for benefit] and makes other things forbidden even if the smallest amount is mixed in. Wine into wine or water into water even in a minute amount [it is prohibited]. Wine mixed with water or water with wine, [it is prohibited] if it imparts flavor. This is the rule, within the same liquid [it prohibits] in any amount, two liquids mixing [it is prohibited] if it imparts flavor. יין נסך אסור ואוסר בכל שהוא.יין ביין ומים במים, בכל שהוא.יין במים ומים ביין, בנותן טעם .זה הכלל, מין במינו, במשהו.ושלא במינו, בנותן טעם. The following things are prohibited and prohibit in a minute amount. Nesech wine [containers], an idol, heart skins [used to take out the heart of an animal for idol worship], an ox which will be stoned, the calf which will have its neck chopped, the birds of a leper, the hair of a Nazir, the sheep used to redeem a firstborn donkey, meat mixed with milk, [the goat sent to azazel,] and non-sacred animals slaughtered in the temple courtyard all are prohibited and make other things prohibited when mixed even in minute amounts. אלו אסורין ואוסרין בכל שהן .יין נסך, ועבודה זרה, ועורות לבובין, ושור הנסקל, ועגלה ערופה, וצפרי מצורע, ושער נזיר, ופטר חמור, ובשר בחלב, [ ושעיר המשתלח ], וחלין שנשחטו בעזרה, הרי אלו אסורין ואוסרין בכל שהן. Nesech wine that fell into a pit, all [wine in the pit] is prohibited from benefit. Rabbi Shimon son of Galiel says, he can sell it all to a non-Jew except for the value of the Nesech wine that was spilled in it. יין נסך שנפל לבור, כלו אסור בהנאה.רבן שמעון בן גמליאל אומר, ימכר כלו לנכרי חוץ מדמי יין נסך שבו. A stone wine press which a non-Jew coated in pitch, once it dries it is pure. If it was made of wood, Rebbi says he can wait for it to dry, but the sages say he should peel off the pitch. If it was made of earthenware, even if he peeled off the pitch it is still forbidden [from benefit]. גת של אבן שזפתה גוי, מנגבה והיא טהורה.ושל עץ, רבי אומר, ינגב.וחכמים אומרים, יקלוף את הזפת.ושל חרס אף על פי שקלף את הזפת, הרי זו אסורה . One who buys utensils from a non-Jew, what is usually immersed should be immersed, what is usually boiled he should boil, what is usually made white hot by fire he should make white hot by fire. The spit the and the grill one makes white hot by fire. The knife one can polish it and it is pure. הלוקח כלי תשמיש מן הגוי, את שדרכו להטביל, יטביל.להגעיל, יגעיל.ללבן באור, ילבן באור.השפוד והאסכלה, מלבנן באור.הסכין, שפה והיא טהורה.
About Text
Notes
Texts
Add a New Text
Text or commentator name:
Add Cancel
Click a to add a Source.
Cancel
Add a Source to:
OK Choose again Cancel
Original Translation Copied Text
Version Title:
Copied from:
Language:
Sefaria doesn't yet know about the text "".
Please provide some basic information about this text.
?
The primary title of a text. Texts may have multiple titles which can be entered below, but this will be the default way of referring to this text.

Titles in this field must use Roman chacters, but may be transliterations. Add titles in Hebrew characters below.
Text Title
?
The primary title of a text in Hebrew characters. Alternate Hebrew titles may also be added under "Alternate Titles" below.
Hebrew Title(optional)
?
Alternate Titles can include alternate translations, alternate transliterations spellings, and abbreviations.

Enter each alternate separated by a comma.
Alternate Titles(optional)
?
A category for the text. Categories are used in searching and grouping texts.
Category
?
A Text's Structure is represented by the hieracrchy of different types of sections that make up the text.

For example, texts of the Tanach like Genesis are divided into "Chapters" which are then divided into "Verses".

Larger texts, such as the Mishneh Torah, may have more levels in their hierarchy, for example "Book" > "Section" > "Chapter" > "Law".
Text Structure
> X add level of structure
?
Shorthands are alternative ways of refering to a particular point or passage in a text.

For example "Rambam, Hilchot Tshuva" is shorter and more common way to refer to the 7th topic in the first book of Mishneh Torah. From Sefaria's perpective, this segment of text is "Mishneh Torah 1:7", but we we want to capture more human readable forms.

Shorthands are also used to capture multiple ways to refer to a text. For example, since Sefaria stores Genesis in terms of chapters and verses, "Parsha Toledot" is a shorthand for "Genesis 25:19-28:9".

Enter the shorthand text in the box on the left, then enter either a single reference or a range on the right.
Shorthands(optional)
X
add shorthand
Save Cancel

Please log in to add or edit.

Log In Sign Up
Cancel
Sefaria does not currently run on Internet Explorer.

Please try using Chrome, Firefox or Safari.

Sorry, there's just too much to do!