Berakhot 11a ברכות י״א א
GEMARA It is all very well that Bet Hillel explain their reasons and the reason of Bet Shammai ; but why do not Bet Shammai agree with Bet Hillel? גמ' בשלמא ב"ה קא מפרשי טעמייהו וטעמא דב"ש אלא ב"ש מ"ט לא אמרי כב"ה Bet Shammai would tell thee : אמרי לך ב"ש In that case[2], the text should read, "In the morning and at even" ; what means "When thou liest down and when thou risest up" ? At the time of lying down, there should be actual lying down [to read the Shema'], and at the time of rising up, there should be actual rising up. א"כ נימא קרא בבקר ובערב מאי בשכבך ובקומך בשעת שכיבה שכיבה ממש ובשעת קימה קימה ממש What, then, do Bet Shammai make of the phrase "and when thou walkest by the way"? וב"ש האי ובלכתך בדרך מאי עביד להו This is required in accordance with the teaching : " ההוא מבעי להו לכדתניא When thou sittest in thy house" excludes one occupied with a religious duty; "and when thou walkest by the way" excludes a bridegroom[3]. Hence they say : בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה ובלכתך בדרך פרט לחתן מכאן אמרו He who takes a virgin to his house as wife is exempt [from the obligation of reading the Shema' on the night of his marriage] ; but if he marry a widow, he has that obligation. הכונס את הבתולה פטור ואת האלמנה חייב How is this demonstrated[4]? מאי משמע Rab Pappa said: אמר רב פפא Because [the text uses the word] "way" [we argue], Just as the way is voluntary, so all is voluntary[5]. כי דרך מה דרך רשות אף כל רשות Are we not here dealing with one who is on his way to perform a religious duty, and even so, the All-merciful requires of him the reading [of the Shema'][1]? מי לא עסקינן דקא אזיל לדבר מצוה ואפילו הכי אמר רחמנא לקרי In that case, the All-merciful should have written "when sitting and when walking." What means "when thou sittest and when thou walkest"? אם כן לכתוב רחמנא בשבת ובלכת מאי בשבתך ובלכתך When sitting for thine own purpose and when walking for thine own purpose, thou art under the obligation [to read the Shema'] ; בשבת דידך ובלכת דידך הוא but when it is the performance of a religious duty, thou art exempt. דמחייבת הא דמצוה פטירת If so, even one who takes a widow as wife should also [be exempt][2] ! אי הכי אפילו כונס את האלמנה נמי The man [who marries a virgin] is anxious[3]; the other is not. האי טריד והאי לא טריד Should the reason [of exemption] be on account of anxiety, then it ought also to apply to one whose ship has sunk at sea ! אי משום טרדא אפילו טבעה ספינתו בים נמי Shouldest thou say that he likewise is exempt, why does R. Abba b. Zabda declare in the name of Rab : וכי תימא ה"נ אלמה א"ר אבא בר זבדא אמר רב A mourner[4] is under the obligation to observe all the commandments mentioned in the Torah except Tefillin, because they are called an adornment ; as it is said, אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין שהרי נאמר בהם פאר שנאמר "Bind thine adornment upon thee" (Ezek. xxiv. 17)? (יחזקאל כד, יז) פארך חבוש עליך [No, there is a difference]; the former is troubled by the anxiety of a religious duty; but as for the latter, his anxiety is caused by some voluntary affair. התם טריד טרדא דמצוה הכא טריד טרדא דרשות And Bet Shammai[5]? וב"ש ההוא מבעי להו They require it for the exclusion of messengers sent out in connection with a religious duty[6]. פרט לשלוחי מצוה And Bet Hillel[7]? וב"ה אמרי They answer that it is self-evident that they may read [the Shema'] while even on a journey. ממילא ש"מ דאפילו בדרך נמי קרי: The Rabbis have taught : Bet Hillel say : ת"ר בה"א When standing they may read [the Shema'], when sitting they may read, when reclining they may read, when walking by the way they may read, when doing work they may read. עומדין וקורין יושבין וקורין ומטין וקורין הולכין בדרך וקורין עושין במלאכתן וקורין It once happened that R. Ishmael and R. Eleazar b. 'Azariah were dining in a certain place, the former reclining and the latter sitting upright. ומעשה ברבי ישמעאל ור' אלעזר בן עזריה שהיו מסובין במקום אחד והיה ר' ישמעאל מוטה ור' אלעזר בן עזריה זקוף When the time for reading the Shema' arrived, R. Eleazar reclined[1] and R. Ishmael sat up. כיון שהגיע זמן קריאת שמע הטה רבי אלעזר וזקף ר' ישמעאל R. Eleazar b. 'Azariah said to R. Ishmael, אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לר' ישמעאל "[Ishmael] My brother, I will narrate a parable for thee. To what is this like? ישמעאל אחי אמשול לך משל למה הדבר דומה To one משל לאחד who is told 'Thy beard is well grown[2]' and he answers, שאומרים לו זקנך מגודל אמר להם 'Then it shall be taken in hand by the barbers[3]. יהיה כנגד המשחיתים ' So art thou ; all the time that I was sitting up thou wert reclining, but now that I have reclined[4] thou hast sat up !" אף כך אתה כל זמן שאני זקוף אתה מוטה עכשיו כשאני הטתי אתה זקפת He replied, אמר לו "I have acted according to the teaching of Bet Hillel, and thou according to the teaching of Bet Shammai. אני עשיתי כדברי ב"ה ואתה עשית כדברי ב"ש Not only that, [I sat up] lest the disciples see this[5] and fix the Halakah for future generations." ולא עוד אלא שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות What means "not only that"? מאי ולא עוד Shouldest thou say, "Bet Hillel also hold [that the Shema' may be read] in a reclining position!" that is so, but only when one was reclining from the first ; but in thy case, since hitherto thou has been sitting up and now thou reclinest, they will say, "We have to infer that [our teachers] agree with the opinion of Bet Shammai," and there is a fear, that the disciples seeing this, will fix the Halakah accordingly for future generations. וכי תימא בית הלל נמי אית להו מטין ה"מ דמטה ואתא מעיקרא אבל הכא כיון דעד השתא הוית זקוף והשתא מוטה אמרי ש"מ כב"ש סבירא להו שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. Rab Ezekiel taught : תני רב יחזקאל If a man acted in accordance with the view of Bet Shammai, he has done [rightly] ; if in accordance with the view of Bet Hillel, he has done [rightly]. עשה כדברי ב"ש עשה כדברי ב"ה עשה Rab Joseph said : If he acted in accordance with the view of Bet Shammai, he has done nothing at all. For there is a Mishnaic teaching : רב יוסף אמר עשה כדברי ב"ש לא עשה ולא כלום דתנן If the head and greater part of a man's body be in a Sukkah and his table inside his house[6], Bet Shammai pronounce it invalid, but Bet Hillel declare it valid. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין Bet Hillel said to Bet Shammai, אמרו להם ב"ה לב"ש "It once happened that the Elders of Bet Shammai and the Elders of Bet Hillel went to visit R. Johanan b. ha-Horanit מעשה שהלכו זקני ב"ש וזקני ב"ה לבקר את ר' יוחנן בן החורנית and they found him with his head and the greater part of his body in the Sukkah and his table inside his house, but they said nothing to him." מצאוהו שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית ולא אמרו לו כלום They asked them[7], אמרו להם "Is proof to be drawn from this? משם ראיה They certainly told him, אף הם אמרו לו 'If this be thy practice, never hast thou in thy life-time properly observed the commandment of Sukkah!' " א"כ היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך Rab Nahman b. Isaac said : רב נחמן בר יצחק אמר If one acted according to the view of Bet Shammai, he is worthy of death ; for we have learnt in our Mishnah: R. Tarphon said: עשה כדברי בית שמאי חייב מיתה דתנן אמר ר"ט I was once journeying by the way and I reclined to read [the Shema'] according to the view of Bet Shammai, and I placed myself in danger on account of robbers. אני הייתי בא בדרך והטתי לקרות כדברי ב"ש וסכנתי בעצמי מפני הלסטים They said to him : אמרו לו Thou didst justly incur a penalty for thyself, in that thou didst transgress the view of Bet Hillel. כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי ב"ה: MISHNAH IV In the morning [the reading of the Shema'] is preceded by two benedictions and followed by one[1] ; in the evening it is preceded by two and followed by two[2], one long and one short. Where [the Rabbis] order to say a long benediction, it is not permissible to say a short one ; מתני' בשחר מברך שתים לפניה ואחת לאחריה ובערב מברך שתים לפניה ושתים לאחריה אחת ארוכה ואחת קצרה [where they order] to say a short benediction, it is not permissible to say a long one. [Where they order] to "seal " a benediction[3], it is not permissible not to "seal" ; [where they order] not to "seal," it is not permissible to "seal." מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר לקצר אינו רשאי להאריך לחתום אינו רשאי שלא לחתום שלא לחתום אינו רשאי לחתום: GEMARA Which benedictions does one say [in the morning]? גמ' מאי מברך R. Jacob[4] [[fol. 11b.]] said in the name of R. Osha'ya : אמר ר' יעקב א"ר אושעיא
About Text
Notes
Original Translation Copied Text
This text will be published with a CC-0 licence, effectively donating it to the Public Domain. Only submit texts as "Original Translation" that you have authored.
Copied texts must either be in the Public Domain or carry a Creative Commons license such as CC0, CC-BY, or CC-BY-SA. You can learn more about when a text passes into the Public Domain on this summary of Copyright Terms.
Version Title:
Copied from:
Language:
Sefaria does not currently run on Internet Explorer.

Please try using Chrome, Firefox or Safari.

Sorry, there's just too much to do!